「Sekai CTF 2022」Pafs - 树形 DP

给定一棵有 个节点的无根树,对每条无向边编号( 被认为是同一条边),定义一种新的路径 Pafs:一条 Pafs 路径是若干条不重复的边组成的序列,序列中两个相邻的边之间必须有且仅有一个公共端点。Pafs 路径是有向的,且相邻的边不需要首尾相连,如下图:

一个合法的 Pafs 路径

求给定的树上共有多少条 Pafs 路径,答案

链接

Project SEKAI Online Judge

题解

考虑每条 Pafs 路径的形态:一定是以一条普通的路径作为主要部分,外加其中每个点都可以额外引入若干条分叉边。所以从主路径入手考虑这个问题。

对无根树进行 DFS,转化为有根树。在树上进行树形 DP,为每个节点 维护两个值:

 • 表示,主路径在该节点的子树(外加该节点的父节点)内,主路径从下向上以该节点的父节点结束,最后一条边为该节点与其父节点相连的边,的 Pafs 路径数量;
  • 仅对非根节点有定义
  • 根据定义最后一条边也可以算作分叉边,但为了解题这里将其算作主路径;
  • 仅统计从下向上一个方向,其中除单条边组成的以外,每个对应一个反转的路径;
 • 表示,主路径在该节点的子树内,主路径经过的深度最小的点为该节点,的 Pafs 路径数量。

最终答案为所有 之和。

g(i)

对于每个节点,其每个子节点 中的每个 Pafs 路径均对 有贡献。从每个子节点 引入的 Pafs 路径,在到达当前节点 之后,由于最后一条边属于主路径,所以可以再加入若干条分叉边,这些可供选择分叉边即为 与其他子节点 相连的边。

共有 个子节点,此时一共有 条边可供选择。由于 Pafs 路径是有序的,所以分叉边的选择方案也是有序的,所以此时的方案数为:从 条边中任选一条或多条边,并组成全排列,的方案数,即

由于 的最大值为 级别(考虑菊花图),所以不能使用时间复杂度为 的算法来计算单个 。将 的前 10 项输出,可得

在 OEIS 上搜索,得到数列 A000522,并获得线性递推式

使用该递推式可在 的时间内预处理所有 值。

所以,对非根节点

s(i)

每个节点的 分为两个个部分:

 1. ,表示以该节点的父节点作为最后一条边,且这条边作为主路径,且主路径上每个点深度递减的 Pafs 路径(以及其相反的路径)数量,显然 (减 以去除单条边组成的路径被重复计算两次的情况);
 2. ,表示主路径可分为在 的不同子树内的两部分,且主路径所有节点的最近公共祖先为 ,的 Pafs 路径数量。

对于第二部分,考虑主路径从一个子节点 向上到达当前节点,再向下到另一个子节点 。由于在 的定义中,每条 Pafs 路径均以 的边作为主路径结束,所以 之间可以引入若干条分叉边,这些分叉边可以包含与其他 个子节点相连的边,也可以包含与父节点相连的边,所以共有 种选择。所以

所以

其中 可以通过预处理所有子节点的 之和并减去 的方法来简化计算,不需要两层循环枚举分别所有子节点。

时间复杂度为

代码

#include <cstdio>
#include <cstdint>
#include <vector>

const int64_t MOD = 1e9 + 7;

struct Node {
  int id;
  std::vector<Node *> adj;
  bool visited;

  std::vector<Node *> children;
  int64_t g, s;
};

inline void addEdge(Node *u, Node *v) {
  u->adj.push_back(v);
  v->adj.push_back(u);
}

std::vector<int64_t> p0Cache;

// inline void exgcd(int64_t a, int64_t b, int64_t &g, int64_t &x, int64_t &y) {
//   if (!b) g = a, x = 1, y = 0;
//   else exgcd(b, a % b, g, y, x), y -= x * (a / b);
// }

// inline int64_t inv(int64_t num) {
//   int64_t g, x, y;
//   exgcd(num, MOD, g, x, y);
//   return ((x % MOD) + MOD) % MOD;
// }

inline void preprocess(int n) {
  // std::vector<int64_t> frac(n + 1);
  // frac[0] = 1;
  // for (int i = 1; i <= n; i++) frac[i] = frac[i - 1] * i % MOD;

  // p0Cache.resize(n + 1);
  // for (int i = 0; i <= n; i++) {
  //   for (int j = 0; j <= i; j++) {
  //     (p0Cache[i] += frac[i] * inv(frac[i - j]) % MOD) %= MOD;
  //   }
  //   printf("P0(%d) = %llu\n", i, p0Cache[i]);
  // }

  p0Cache.resize(n + 1);
  p0Cache[0] = 1;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    p0Cache[i] = (p0Cache[i - 1] * i + 1) % MOD;
    // printf("P0(%d) = %llu\n", i, p0Cache[i]);
  }
}

inline void dfs(Node *u) {
  u->visited = true;
  for (Node *v : u->adj) {
    if (!v->visited) {
      dfs(v);
      u->children.push_back(v);
    }
  }

  int64_t p0 = u->adj.size() < 2 ? 0 : p0Cache[u->adj.size() - 2];

  bool notRoot = u->adj.size() != u->children.size();
  u->g = u->s = notRoot ? 1 : 0;
  int64_t sumOfG = 0;
  for (Node *ci : u->children) (sumOfG += ci->g) %= MOD;
  for (Node *ci : u->children) {
    (u->s += ci->g * p0 % MOD * ((sumOfG - ci->g + MOD + (notRoot ? 2 : 0)) % MOD) % MOD) %= MOD;
    (u->g += ci->g * p0 % MOD) %= MOD;
  }

  // printf("g(%d) = %llu\n", u->id, u->g);
  // printf("s(%d) = %llu\n", u->id, u->s);
}

int main() {
  int n;
  scanf("%d", &n);

  preprocess(n);

  std::vector<Node> nodes(n);
  for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
    int u, v;
    scanf("%d %d", &u, &v);
    addEdge(&nodes[u - 1], &nodes[v - 1]);
  }

  for (int i = 0; i < n; i++) {
    nodes[i].id = i + 1;
    nodes[i].visited = false;
  }
  dfs(&nodes[0]);

  int64_t answer = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++) (answer += nodes[i].s) %= MOD;
  printf("%llu\n", answer);

  return 0;
}