「Sekai CTF 2022」Electric Box - 计算几何 + 并查集

在一个宽度无限(横坐标 ),高度有限(纵坐标 ,其中整数 )的游戏场地上,有 )个圆形障碍物,分布在横坐标 (其中整数 )的位置,玩家同样为圆形。给定每个障碍物的坐标和半径(均为整数),玩家需要从左侧无限远的位置开始,经过障碍物区域,在不与上下边界及任何障碍物接触的情况下,到达右侧无限远的位置。

给定玩家的初始半径。为了增加游戏难度,玩家拥有 )份强化材料,其中第 份材料可以将玩家的半径扩大 为整数;与使用顺序无关)。问最多使用多少份强化材料,可以使得游戏能够通关。

链接

Project SEKAI Online Judge

题解

由于使用顺序无关,强化材料的最优使用方案一定是从小到大依次使用。二分玩家的最大可通关半径,最后按从小到大顺序检查每个材料是否可以使用可得答案。转化为判定在给定的半径下,玩家是否可通关。虽然场地的参数、障碍物的坐标与半径、强化材料增加的半径均为整数,但显然玩家的最大半径可能不是整数,故采用浮点数二分。

对于一个给定的玩家半径 ,将每个障碍物半径各扩大 ,并将场地的上下边界各向内收缩 ,转化为判定是否存在一条通道使得无限小的玩家能够从左到右通过。考虑此时每个由一个或多个相交(或相切,下同)的障碍物组成的连通块,如果某个障碍物连通块同时与上下边界相交,则玩家不可能通过;否则该连通块的存在不影响玩家是否可通过。

使用计算几何判定每两个障碍物的是否相交,判定每个障碍物是否与边界相交,并使用并查集维护每个连通块与边界的相交关系,最后检查是否有连通块同时与上下边界相交即可。

时间复杂度为

代码

#include <cstdio>
#include <cmath>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <functional>

const double EPS_CAL = 1e-7;
const double EPS_BS = 1e-5;
const double EPS_CMP = 1e-3;

inline bool dcmp(double a, double b, double eps = EPS_CAL) {
  return fabs(a - b) <= eps;
}

double binarySearch(double l, double r, std::function<bool (double)> check) {
  double mid;
  while (r - l > EPS_BS) {
    mid = l + (r - l) / 2;
    if (check(mid))
      l = mid;
    else
      r = mid;
  }

  return mid;
}

double sq(double x) {
  return x * x;
}

double sqLen(double x1, double y1, double x2, double y2) {
  return sq(x1 - x2) + sq(y1 - y2);
}

bool circleIntersect(double x1, double y1, double r1, double x2, double y2, double r2) {
  double cd = sqLen(x1, y1, x2, y2);
  double rs = sq(r1 + r2);
  return cd < rs || dcmp(cd, rs);
}

bool circleIntersectLine(double x1, double y1, double x2, double y2, double xc, double yc, double r) {
  double v1x = x2 - x1, v1y = y2 - y1;
  double v2x = xc - x1, v2y = yc - y1;
  double cross = v1x * v2y - v2x * v1y;
  double l1 = sqrt(sqLen(x1, y1, x2, y2));
  double dist = fabs(cross / l1);
  return dist < r || dcmp(dist, r);
}

struct UnionFindSet {
  std::vector<int> a;

  void init(int n) {
    a.resize(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) a[i] = i;
  }

  int find(int x) {
    return x == a[x] ? x : (a[x] = find(a[x]));
  }

  void merge(int x, int y) {
    a[x] = y;
  }
};

struct Intersectable {
  bool intersectWithTop;
  bool intersectWithRight;
  bool intersectWithBottom;
  bool intersectWithLeft;
};

struct Circle : Intersectable {
  int x, y, originalRaduis;

  double currentRadius;
};

int main() {
  int r, n;
  scanf("%d %d", &r, &n);
  std::vector<int> t(n);
  for (int i = 0; i < n; i++)
    scanf("%d", &t[i]);

  int l, w, m;
  scanf("%d %d %d", &l, &w, &m);

  std::vector<Circle> circles(m);
  for (int i = 0; i < m; i++)
    scanf("%d %d %d", &circles[i].x, &circles[i].y, &circles[i].originalRaduis);

  UnionFindSet ufs;
  std::vector<Intersectable> regions(m);
  double maxPlayerRadius = binarySearch(0, (double)std::min(l, w) / 2 - EPS_BS, [&] (double d) {
    double left = 0;
    double bottom = d;
    double right = l;
    double top = w - d;

    for (int i = 0; i < m; i++) {
      double r = circles[i].originalRaduis + d;
      circles[i].currentRadius = r;

      // top: (0, w) - (l, w)
      regions[i].intersectWithTop = circles[i].intersectWithTop = circleIntersectLine(left, top, right, top, circles[i].x, circles[i].y, r);
      // right: (l, 0) - (l, w)
      regions[i].intersectWithRight = circles[i].intersectWithRight = circleIntersectLine(right, bottom, right, top, circles[i].x, circles[i].y, r);
      // bottom: (0, 0) - (l, 0)
      regions[i].intersectWithBottom = circles[i].intersectWithBottom = circleIntersectLine(left, bottom, right, bottom, circles[i].x, circles[i].y, r);
      // left: (0, 0) - (0, w)
      regions[i].intersectWithLeft = circles[i].intersectWithLeft = circleIntersectLine(left, top, left, bottom, circles[i].x, circles[i].y, r);
    }

    ufs.init(m);
    for (int i = 0; i < m; i++) {
      for (int j = 0; j < i; j++) {
        if (circleIntersect(circles[i].x, circles[i].y, circles[i].currentRadius, circles[j].x, circles[j].y, circles[j].currentRadius)) {
          int r1 = ufs.find(i), r2 = ufs.find(j);
          if (r1 == r2) continue;
          ufs.merge(r1, r2);
          regions[r2].intersectWithTop = regions[r1].intersectWithTop || regions[r2].intersectWithTop;
          regions[r2].intersectWithRight = regions[r1].intersectWithRight || regions[r2].intersectWithRight;
          regions[r2].intersectWithBottom = regions[r1].intersectWithBottom || regions[r2].intersectWithBottom;
          regions[r2].intersectWithLeft = regions[r1].intersectWithLeft || regions[r2].intersectWithLeft;
        }
      }
    }

    for (int i = 0; i < m; i++) {
      auto &region = regions[ufs.find(i)];
      if (region.intersectWithTop && region.intersectWithBottom) {
        return false;
      }
    }

    return true;
  });

  // printf("maxPlayerRadius = %f\n", maxPlayerRadius);
  if (maxPlayerRadius < r || dcmp(maxPlayerRadius, r, EPS_CMP)) {
    puts("-1");
  } else {
    std::sort(t.begin(), t.end());
    int answer = 0;
    for (int i = 0, curr = r; i < n; i++) {
      curr += t[i];
      if (curr < maxPlayerRadius && !dcmp(curr, maxPlayerRadius, EPS_CMP))
        answer++;
      else
        break;
    }

    printf("%d\n", answer);
  }

  return 0;
}