「BZOJ 2716」天使玩偶 - CDQ

维护一个平面,支持以下两种操作:

 1. 加入点
 2. 查询麦哈顿距离与点 最小的点。

链接

BZOJ 2716

题解

任意两个点 的麦哈顿距离为

左下方时,其麦哈顿距离为:

问题转化为数据结构维护 的最大值,很明显这是一个三维偏序问题,可以使用 CDQ 分治解决,将传统的 CDQ 分治中的累加改为取较小值即可。

代码

#include <cstdio>
#include <climits>
#include <algorithm>

const int MAXN = 500000;
const int MAXM = 500000;
const int MAXX = 1000000;

struct Triple {
  int id, x, y, *ans;

  Triple() {}

  Triple(const int x, const int y, int *ans = NULL) : x(x), y(y), ans(ans) {
    static int i = 0;
    id = i++;
  }
} a[MAXN + MAXM];

bool operator<(const Triple &a, const Triple &b) {
  return a.id < b.id;
}

int maxX, maxY;

struct BinaryIndexedTree {
  int a[MAXX + 2];

  static int lowbit(const int x) { return x & -x; }

  int query(const int x) const {
    int ans = 0;
    for (int i = x; i > 0; i -= lowbit(i)) ans = std::max(ans, a[i - 1]);
    return ans;
  }

  void update(const int x, const int v) {
    for (int i = x; i <= maxY; i += lowbit(i)) a[i - 1] = std::max(a[i - 1], v);
  }

  void clear(const int x) {
    for (int i = x; i <= maxY; i += lowbit(i)) {
      if (a[i - 1]) a[i - 1] = 0;
      else break;
    }
  }
} bit;

inline void cdq(Triple *l, Triple *r) {
  if (l == r) return;

  Triple *mid = l + (r - l) / 2;

  cdq(l, mid);
  cdq(mid + 1, r);

  static Triple tmp[MAXN + MAXM];
  for (Triple *q = tmp, *p1 = l, *p2 = mid + 1; q <= tmp + (r - l); q++) {
    if ((p1 <= mid && p1->x <= p2->x) || p2 > r) {
      *q = *p1++;
      if (!q->ans) bit.update(q->y, q->x + q->y);
    } else {
      *q = *p2++;
      if (q->ans) {
        int res = bit.query(q->y);
        if (res) *q->ans = std::min(*q->ans, q->x + q->y - res);
      }
    }
  }

  for (Triple *q = tmp, *p = l; p <= r; p++, q++) {
    *p = *q;
    bit.clear(p->y);
  }
}

int main() {
  int n, m;
  scanf("%d %d", &n, &m);

  int cnt = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    int x, y;
    scanf("%d %d\n", &x, &y), x += 2, y += 2;
    a[cnt++] = Triple(x, y);

    maxX = std::max(maxX, x);
    maxY = std::max(maxY, y);
  }

  static int ans[MAXM];
  int qCnt = 0;
  for (int j = 0; j < m; j++) {
    int t, x, y;
    scanf("%d %d %d", &t, &x, &y), x += 2, y += 2;
    if (t == 1) {
      a[cnt++] = Triple(x, y);
    } else {
      a[cnt++] = Triple(x, y, &ans[qCnt++]);
    }

    maxX = std::max(maxX, x);
    maxY = std::max(maxY, y);
  }

  for (int i = 0; i < qCnt; i++) ans[i] = INT_MAX;

  cdq(a, a + cnt - 1);

  for (int i = 0; i < cnt; i++) a[i].x = maxX - a[i].x + 1;
  std::sort(a, a + cnt);
  cdq(a, a + cnt - 1);

  for (int i = 0; i < cnt; i++) a[i].y = maxY - a[i].y + 1;
  std::sort(a, a + cnt);
  cdq(a, a + cnt - 1);

  for (int i = 0; i < cnt; i++) a[i].x = maxX - a[i].x + 1;
  std::sort(a, a + cnt);
  cdq(a, a + cnt - 1);

  for (int i = 0; i < qCnt; i++) printf("%d\n", ans[i]);

  return 0;
}