「BZOJ 2438」杀人游戏 - 强连通分量

一位杀手潜入假装成平民。警察希望能在 个人里面,查出谁是杀手。警察能够对每一个人进行查证,假如查证的对象是平民,他会告诉警察,他认识的人,谁是杀手,谁是平民。假如查证的对象是杀手,杀手将会把警察干掉。

现在警察掌握了每一个人认识谁。每一个人都有可能是杀手,可看作他们是杀手的概率是相同的。

根据最优的情况,保证警察自身安全并知道谁是杀手的概率最大是多少?

链接

BZOJ 2438

题解

如果一些人在一个强连通分量中,那么这些人中只需要查证一个人。

缩点后,统计有多少入度为零的点,查证这些点一定不会漏掉。

考虑这样一种特殊情况:只有一个人,这个人一定是杀手,即不需要查证任何人。

更普遍的,每一个入度为零一个人的单点(必须是一个人不能是一群人),对于其连接的所有点,这些点的入度如果都不为 ,则这个人可以不需要查证。查证其它所有人后,他认识的人也都被查证过,只剩他一个人不需要查证即知道身份。

代码

#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <stack>

const int MAXN = 100000;

struct Node;
struct Edge;
struct SCC;

struct Node {
  Edge *e, *in, *c;
  bool visited, pushed, inStack;
  int dfn, low, inDegree;
  SCC *scc;
} N[MAXN];

struct Edge {
  Node *s, *t;
  Edge *next;

  Edge(Node *s, Node *t) : s(s), t(t), next(s->e) {}
};

struct SCC {
  Node v;
  int s;
} S[MAXN];

inline void addEdge(const int s, const int t) {
  N[s].e = new Edge(&N[s], &N[t]);
}

int n, m;

inline int tarjan() {
  int time = 0, cnt = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (N[i].visited) continue;

    std::stack<Node *> s, t;
    s.push(&N[i]);
    N[i].pushed = true;

    while (!s.empty()) {
      Node *v = s.top();

      if (!v->visited) {
        v->visited = true;
        v->c = v->e;
        v->dfn = v->low = time++;
        v->inStack = true;
        t.push(v);
      }

      if (v->c) {
        if (v->c->t->inStack) v->low = std::min(v->low, v->c->t->dfn);
        else if (v->c->t->pushed == false) s.push(v->c->t), v->c->t->pushed = true, v->c->t->in = v->c;
        v->c = v->c->next;
      } else {
        if (v->dfn == v->low) {
          Node *u;
          SCC *scc = &S[cnt++];
          do {
            u = t.top();
            t.pop();
            u->inStack = false;
            u->scc = scc;
            u->scc->s++;
          } while (u != v);
        }

        if (v->in) v->in->s->low = std::min(v->in->s->low, v->low);

        s.pop();
      }
    }
  }

  return cnt;
}

inline void contract() {
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (Edge *e = N[i].e; e; e = e->next) {
      if (e->s->scc != e->t->scc) {
        e->s->scc->v.e = new Edge(&e->s->scc->v, &e->t->scc->v);
        e->t->scc->v.inDegree++;
      }
    }
  }
}

int main() {
  scanf("%d %d", &n, &m);

  for (int i = 0; i < m; i++) {
    int s, t;
    scanf("%d %d", &s, &t), s--, t--;
    addEdge(s, t);
  }

  int cnt = tarjan();
  contract();

  int k = 0;
  for (int i = 0; i < cnt; i++) {
    if (S[i].v.inDegree == 0) k++;
  }

  for (int i = 0; i < cnt; i++) {
    if (S[i].v.inDegree == 0 && S[i].s == 1) {
      bool flag = false;
      for (Edge *e = S[i].v.e; e; e = e->next) {
        if (e->t->inDegree <= 1) {
          flag = true;
          break;
        }
      }
      if (!flag) {
        k--;
        break;
      }
    }
  }

  printf("%.6lf\n", static_cast<double>(n - k) / n);

  return 0;
}