「APIO2014」Split the sequence - 斜率优化 DP

你正在玩一个关于长度为 的非负整数序列的游戏。这个游戏中你需要把序列分成 个非空的块。为了得到 块,你需要重复下面的操作 次:

 1. 选择一个有超过一个元素的块(初始时你只有一块,即整个序列)
 2. 选择两个相邻元素把这个块从中间分开,得到两个非空的块。

每次操作后你将获得那两个新产生的块的元素和的乘积的分数。你想要最大化最后的总得分。

链接

BZOJ 3675
UOJ #104

题解

首先,可以发现分割顺序对答案不影响,所以可以 DP,设 表示前 个数分成 段的答案,设 为前缀和,则

时间复杂度为 ,考虑优化

,上式化为

考虑两个决策 优当且仅当

斜率优化。

代码

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cfloat>
#include <algorithm>

const int MAXN = 100000;
const int MAXK = 200;

long long f[MAXK + 1][MAXN], *f0;
int n, t, g[MAXK + 1][MAXN];
long long s[MAXN + 1];

inline long long F(int i) {
  return f0[i] - s[i] * s[n];
}

inline double slope(int k1, int k2) {
  return s[k2] == s[k1] ? -DBL_MAX : (double)(F(k1) - F(k2)) / (s[k2] - s[k1]);
}

inline long long solve() {
  long long ans = 0;
  for (int j = 1; j <= t; j++) {
    f0 = f[j - 1];

    static int q[MAXN + 1];
    int *l = q, *r = q - 1;
    *++r = j - 1;

    for (int i = j; i < n; i++) {
      while (r - l >= 1 && slope(*l, *(l + 1)) <= s[i]) l++;
      f[j][i] = F(*l) + s[i] * (s[n] - s[i] + s[*l]);
      g[j][i] = *l;
      // printf("f(%d, %d) = %lld (%d)\n", i, j, f[j][i], *l);
      ans = std::max(ans, f[j][i]);
      while (r - l >= 1 && slope(*r, i) < slope(*(r - 1), *r)) r--;
      *++r = i;
      // *++r = f0[i] - s[i] * s[n];
    }
  }

  return ans;
}

int main() {
  scanf("%d %d", &n, &t);

  static int a[MAXN + 1];
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    scanf("%d", &a[i]);
    s[i] = s[i - 1] + a[i];
  }

  /*
  static long long f[MAXN + 1][MAXK + 1];
  static int g[MAXN + 1][MAXK + 1];

  // long long ans = 0;
  for (int j = 1; j <= t; j++) {
    for (int i = j; i <= n; i++) {
      for (int k = j - 1; k <= i - 1; k++) {
        if (f[i][j] < f[k][j - 1] + (s[i] - s[k]) * (s[n] - s[i])) {
          f[i][j] = f[k][j - 1] + (s[i] - s[k]) * (s[n] - s[i]);
          // ans = std::max(ans, f[i][j]);
          g[i][j] = k;
        }
      }
      printf("f(%d, %d) = %lld (%d)\n", i, j, f[i][j], g[i][j]);
    }
  }
  */

  long long ans = solve();

  printf("%lld\n", ans);
  for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
    if (f[t][i] == ans) {
      printf("%d", i);
      for (int k = t, p = g[t][i], cnt = 1; cnt < t; p = g[--k][p], cnt++) printf(" %d", p);
      puts("");
      goto end;
    }
  }

end:;
}