「ZJOI2008」生日聚会 - DP

对于任意连续的一段,男孩与女孩的数目之差不超过 k 。假设参加 party 的人中共有 n 个男孩与 m 个女孩,求方案总数。

链接

BZOJ 1037

题解

f(i, j, p, q) 表示前 i 个人中,有 j 个男孩,包含第 i 个人的连续区间中,男孩最多比女孩多 p 个,女孩最多比男孩多 q 个,的方案数。

如果第 i 个是男孩

f(i, j, p, q) \rightarrow f(i + 1, j + 1, p + 1, \max(q - 1, 0))

如果第 i 个是男孩

f(i, j, p, q) \rightarrow f(i + 1, j, \max(p - 1, 0), q + 1)

答案即为 \sum\limits_{p = 0} ^ k \sum\limits_{q = 0} ^ k f(n + m, n, p, q)

代码

#include <cstdio>
#include <algorithm>

const int MAXN = 150;
const int MAXK = 20;
const int MOD = 12345678;

int main() {
  int n, m, k;
  scanf("%d %d %d", &n, &m, &k);

  // f[i][j][p][q], left i, j boys, max(boys - girls) = p, max(girls - boys) = q
  static int f[MAXN * 2 + 1][MAXN + 1][MAXK + 2][MAXK + 2];
  f[0][0][0][0] = 1;
  for (int i = 0; i < n + m; i++) {
    for (int j = 0; j <= n; j++) {
      for (int p = 0; p <= k; p++) {
        for (int q = 0; q <= k; q++) {
          // Add a boy
          (f[i + 1][j + 1][p + 1][std::max(q - 1, 0)] += f[i][j][p][q]) %= MOD;
          // Add a girl
          (f[i + 1][j][std::max(p - 1, 0)][q + 1] += f[i][j][p][q]) %= MOD;
        }
      }
    }
  }

  int ans = 0;
  for (int p = 0; p <= k; p++) for (int q = 0; q <= k; q++) (ans += f[n + m][n][p][q]) %= MOD;
  printf("%d\n", ans);

  return 0;
}