「ZJOI2007」仓库建设 - 斜率优化 DP

个工厂目前已有成品 件,在第 个位置建立仓库的费用是 。对于没有建立仓库的工厂,其产品应被运往其他的仓库进行储藏,而由于公司产品的对外销售处设置在山脚的工厂 ,故产品只能往山下运(即只能运往编号更大的工厂的仓库),当然运送产品也是需要费用的,假设一件产品运送 个单位距离的费用是 。假设建立的仓库容量都都是足够大的,可以容下所有的产品。你将得到以下数据:

 1. 工厂 距离工厂 的距离 (其中 );
 2. 工厂 目前已有成品数量
 3. 在工厂 建立仓库的费用

请你帮助公司寻找一个仓库建设的方案,使得总的费用(建造费用 + 运输费用)最小。

链接

BZOJ 1096
COGS 367

题解

将整个序列翻转,变为从编号大的运往编号小的,设 表示前 个工厂全部运到 号工厂的费用, 表示前 个工厂的成品总数量。

表示前 i 个工厂处理完成的最小花费,则

斜率优化,考虑两个决策 ),若 优,则有

维护决策点,使斜率递增,最优决策取队首。时间复杂度为

代码

#include <cstdio>
#include <climits>
#include <algorithm>

const int MAXN = 1000000;

int n;
long long d[MAXN + 1], p[MAXN + 1], c[MAXN + 1];
long long s[MAXN + 1], S[MAXN + 1];
long long f[MAXN + 1];

inline void prepare() {
  std::reverse(p + 1, p + n + 1);
  std::reverse(c + 1, c + n + 1);
  for (int i = n; i >= 1; i--) d[i] -= d[i - 1];
  std::reverse(d + 2, d + n + 1);
  for (int i = 1; i <= n; i++) d[i] += d[i - 1];

  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    s[i] = s[i - 1] + p[i];
    S[i] = S[i - 1] + p[i] * d[i];
  }
}

/*
inline void force() {
  std::fill(f, f + n + 1, LLONG_MAX);
  f[0] = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    int _j = -1;
    for (int j = 0; j < i; j++) {
      if (f[i] > f[j] + c[j + 1] + S[i] - S[j] - (s[i] - s[j]) * d[j + 1]) {
        f[i] = f[j] + c[j + 1] + S[i] - S[j] - (s[i] - s[j]) * d[j + 1];
        _j = j;
      }
    }
    // printf("%d --> %d\n", i, _j);
  }
}
*/

inline long long x(const int i) { return f[i] + c[i + 1] - S[i] + s[i] * d[i + 1]; }

inline double slope(const int a, const int b) {
  // printf("slope(%d, %d) = %.4lf\n", a, b, double(x(a) - x(b)) / double(d[a + 1] - d[b + 1]));
  return double(x(a) - x(b))
     / double(d[a + 1] - d[b + 1]);
}

inline void dp() {
  std::fill(f, f + n + 1, LLONG_MAX);
  f[0] = 0;

  static int q[MAXN + 1];
  int *l = q, *r = q;
  *r = 0;

  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    while (l < r && slope(*(l + 1), *l) < s[i]) l++;

    // if (l < r) {
    //   printf("%lld %lld\n", f[*l] + c[*l + 1] + S[i] - S[*l] - (s[i] - s[*l]) * d[*l + 1], f[*(l + 1)] + c[*(l + 1) + 1] + S[i] - S[*(l + 1)] - (s[i] - s[*(l + 1)]) * d[*(l + 1) + 1]);
    // }

    int &j = *l;
    f[i] = f[j] + c[j + 1] + S[i] - S[j] - (s[i] - s[j]) * d[j + 1];
    // printf("%d --> %d\n", i, j);

    if (i < n) {
      while (l < r && slope(*r, *(r - 1)) > slope(i, *r)) r--;
      *++r = i;
    }
  }
}

int main() {
  scanf("%d", &n);

  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    scanf("%lld %lld %lld", &d[i], &p[i], &c[i]);
  }

  prepare();

  // force();
  dp();
  printf("%lld\n", f[n]);

  return 0;
}