「SHOI2008」仙人掌图 - 仙人掌 DP

求仙人掌图的直径。

链接

BZOJ 1023

题解

任选一个点为根,DFS 整棵树,设 表示 DFS 树中以 为根的子树在原图中的诱导子图中以 开始的最长路径。

如果直接树形 DP,得出的答案可能会偏大,因为环的存在会使树上两个点的距离变小。考虑进行树形 DP 时,不在同一个环上的点之间转移,即 求出的路径均不包含 点所在环内的路径。

在 DFS 过程中维护 ,在回溯时,对于 的邻接点 不是 的父节点),如果 ,则表明 不在同一个环中,这种情况下可以由 转移到 ,并更新答案。如果 不是 的子节点且 ,则连接 的边是一条返祖边。

对于一个环,我们称环上深度最小的点(返祖边的一个端点)为环的最高点。找到返祖边之后,一直向父节点走,可以遍历整个环。对于这个环的最高点 ,根据 的定义,整个环是包含在以 为根的子树的诱导子图中的,也就是说这里的 可以包含环中的路径。考虑环上的另一个点 一定是 的形式。

环上的点也可以更新答案,答案的形式是 的形式。这 为环上第 个点到第一个点的距离, 为环上第 个点的 值,则答案可表示为 的形式。将环拆成链,翻倍,使用单调队列维护 的最大值,并保证 不大于环的一半。注意这里更新答案需要在更新最高点的 值之前。

代码

#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <stack>

const int MAXN = 50000;

struct Node {
  struct Edge *e, *c, *in;
  Node *parent;
  int dfn, low, len;
  bool visited, pushed;
} N[MAXN];

struct Edge {
  Node *s, *t;
  Edge *next;

  Edge(Node *s, Node *t) : s(s), t(t), next(s->e) {}
};

int n;

inline void addEdge(const int s, const int t) {
  N[s].e = new Edge(&N[s], &N[t]);
  N[t].e = new Edge(&N[t], &N[s]);
}

inline void updateCircle(Node *top, Node *u, int &ans) {
#ifdef DBG
  printf("updateCircle(%lu, %lu)\n", top - N + 1, u - N + 1);
#endif
  static Node *v[MAXN * 2];
  int cnt = 0;
  while (1) {
    v[cnt++] = u;
    if (u == top) break;
    u = u->parent;
  }
  std::reverse(v, v + cnt);
  std::copy(v, v + cnt, v + cnt);

  int half = cnt / 2;

  static int q[MAXN * 2];
  int *l = q, *r = q;
  *r = 0;

  // ans = max{ f[i] + f[j] + i - j }
  // maintain the max of f[j] - j
  for (int i = 1; i < cnt * 2; i++) {
    while (i - *l > half) l++;
#ifdef DBG
    printf("updateCircle: ans <- %d\n", v[*l]->len + v[i]->len + i - *l);
#endif
    ans = std::max(ans, v[*l]->len + v[i]->len + i - *l);
    while (l <= r && v[i]->len - i > v[*r]->len - *r) r--;
    *++r = i;
  }

  int res = 0;
  for (int i = 1; i < cnt; i++) {
    // printf("updateCircle(%lu, %lu): (f[%lu] = %d) + min(%d, %d)\n", top - N + 1, u - N + 1, v[i] - N + 1, v[i]->len, i, cnt - i);
    res = std::max(res, v[i]->len + std::min(i, cnt - i));
  }

#ifdef CHECK
  printf("updateCircle(%lu, %lu) = %d\n", top - N + 1, u - N + 1, res);
#endif

  top->len = std::max(top->len, res);
}

inline int tarjan() {
  std::stack<Node *> s;
  s.push(&N[0]);
  N[0].pushed = true;

  int ts = 0, ans = 0;
  while (!s.empty()) {
    Node *v = s.top();

    if (!v->visited) {
      v->visited = true;
      v->c = v->e;
      v->dfn = v->low = ++ts;
    }

    if (v->c && v->c->t == v->parent) v->c = v->c->next;
    if (v->c) {
      Edge *&e = v->c;
      if (e->t->dfn) {
        v->low = std::min(v->low, e->t->dfn);
      } else {
        e->t->pushed = true;
        e->t->parent = v;
        s.push(e->t);
      }
      e = e->next;
    } else {
      for (Edge *e = v->e; e; e = e->next) {
        if (e->t == v->parent) continue;

        if (e->t->low > v->dfn) {
#ifdef DBG
          printf("tarjan: ans <- (f[%lu] = %d) + (f[%lu] = %d) + 1\n", v - N + 1, v->len, e->t - N + 1, e->t->len);
#endif
          ans = std::max(ans, v->len + e->t->len + 1);
          v->len = std::max(v->len, e->t->len + 1);
#ifdef DBG
          printf("tarjan: f[%lu] = %d\n", v - N + 1, v->len);
#endif
        }

        if (e->t->parent != v && e->t->dfn > v->dfn) {
          updateCircle(v, e->t, ans);
#ifdef DBG
          printf("tarjan: f[%lu] = %d (from circle)\n", v - N + 1, v->len);
#endif
        }
      }

      if (v->parent) v->parent->low = std::min(v->parent->low, v->low);

      s.pop();
    }
  }

  return ans;
}

int main() {
  int m;
  scanf("%d %d", &n, &m);
  while (m--) {
    int k, u;
    scanf("%d %d", &k, &u), u--, k--;
    while (k--) {
      int v;
      scanf("%d", &v), v--;
      addEdge(u, v);
      u = v;
    }
  }

  printf("%d\n", tarjan());

  return 0;
}