「SCOI2016」美味 - 贪心 + 主席树

一家餐厅有 道菜,编号 ,大家对第 道菜的评价值为 )。有 位顾客,第 位顾客的期望值为 ,而他的偏好值为 。因此,第 位顾客认为第 道菜的美味度为 表示异或运算)。第 位顾客希望从这些菜中挑出他认为最美味的菜,即美味值最大的菜,但由于价格等因素,他只能从第 道到第 道中选择。请你帮助他们找出最美味的菜。

链接

BZOJ 4571

题解

先考虑问题的一个简化版本 —— 给一个序列 ,第 个询问为 。这个问题可以使用 Trie 树存储序列 的所有数,从高位到低位贪心解决。

Trie 树上从高位到低位贪心的实质是,对于前面若干位考虑过的值为 ,考虑第 位,查询序列 中是否有数在 这两个区间内,所以我们可以把 Trie 树换成权值线段树。这一步转化十分关键。

继续考虑一个更接近原问题的简化版本 —— 给一个序列 ,第 个询问为 。即,每次查询前对整个 序列加上一个数 。考虑到权值线段树无法整体将所有值加上一个数(因为整体右移整棵树会改变树的形态),一个显然的思路是每次查询 这两个区间时,将要查询的区间整体左移,即改为查询 这两个区间。

现在回到原问题,给一个序列 ,第 个询问为 。我们只需要在前一个问题的基础上,把普通的线段树改为主席树即可。

代码

#include <cstdio>

const int MAXN = 2e5;
const int MAXM = 1e5;
const int HIGHEST_BIT = 17;

struct PSegT {
  struct SegT {
    int l, r;
    SegT *lc, *rc;
    int cnt;

    SegT() {}
    SegT(int l, int r, SegT *lc, SegT *rc, int cnt) : l(l), r(r), lc(lc), rc(rc), cnt(cnt) {}
    SegT(int l, int r, SegT *lc, SegT *rc) : l(l), r(r), lc(lc), rc(rc), cnt(lc->cnt + rc->cnt) {}

    int query(int l, int r) {
      if (l > this->r || r < this->l) return 0;
      else if (l <= this->l && r >= this->r) return cnt;
      else return lc->query(l, r) + rc->query(l, r);
    }
  } *rt[MAXN + 1], *null;

  PSegT() {
    null = new SegT(-1, -1, NULL, NULL, 0);
    rt[0] = null->lc = null->rc = null;
  }

  SegT *insert(SegT *v, int l, int r, int x) {
    if (l == r) return new SegT(l, r, null, null, v->cnt + 1);
    int mid = l + (r - l) / 2;
    if (x > mid) return new SegT(l, r, v->lc, insert(v->rc, mid + 1, r, x));
    else return new SegT(l, r, insert(v->lc, l, mid, x), v->rc);
  }

  void build(int *a, int n) {
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      rt[i] = insert(rt[i - 1], 0, MAXN - 1, a[i]);
    }
  }

  int maxAddXor(int ql, int qr, int add, int x) {
    SegT *tr = rt[qr], *tl = rt[ql - 1];
    int ans = 0, xorWith = 0;
    for (int i = HIGHEST_BIT; i >= 0; i--) {
      int k = 1 << i;

      if (k & x) { // The k-th lower bit of `x` is 1
        bool canZero = tr->query(xorWith - add, xorWith + k - 1 - add) - tl->query(xorWith - add, xorWith + k - 1 - add) != 0;
        if (canZero) {
          ans |= k;
        } else {
          xorWith |= k;
        }
      } else {   // The k-th lower bit of `x` is 0
        bool canOne = tr->query(xorWith + k - add, xorWith + 2 * k - 1 - add) - tl->query(xorWith + k - add, xorWith + 2 * k - 1 - add) != 0;
        if (canOne) {
          ans |= k;
          xorWith |= k;
        }
      }
    }
    return ans;
  }
} ps;

int main() {
  int n, m;
  scanf("%d %d", &n, &m);

  static int a[MAXN + 1];
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    scanf("%d", &a[i]);
  }

  ps.build(a, n);

  while (m--) {
    int b, x, l, r;
    scanf("%d %d %d %d", &b, &x, &l, &r);
    printf("%d\n", ps.maxAddXor(l, r, x, b));
  }

  return 0;
}