「SCOI2016」美味 - 贪心 + 主席树

一家餐厅有 n 道菜,编号 1 \ldots n ,大家对第 i 道菜的评价值为 i 1 \leq i \leq n )。有 m 位顾客,第 i 位顾客的期望值为 b_i ,而他的偏好值为 x_i 。因此,第 i 位顾客认为第 j 道菜的美味度为 b_i \mathbin{\text{xor}} (a_j + x_i) \text{xor} 表示异或运算)。第 i 位顾客希望从这些菜中挑出他认为最美味的菜,即美味值最大的菜,但由于价格等因素,他只能从第 l_i 道到第 r_i 道中选择。请你帮助他们找出最美味的菜。

链接

BZOJ 4571

题解

先考虑问题的一个简化版本 —— 给一个序列 a_j ,第 i 个询问为 \max\limits_{j = 1} ^ {n} \{ a_j \mathbin{\text{xor}} b_i \} 。这个问题可以使用 Trie 树存储序列 a_j 的所有数,从高位到低位贪心解决。

Trie 树上从高位到低位贪心的实质是,对于前面若干位考虑过的值为 q ,考虑第 i 位,查询序列 a_j 中是否有数在 [q, q + 2 ^ i - 1] [q + 2 ^ i, q + 2 ^ {i + 1} - 1] 这两个区间内,所以我们可以把 Trie 树换成权值线段树。这一步转化十分关键。

继续考虑一个更接近原问题的简化版本 —— 给一个序列 a_j ,第 i 个询问为 \max\limits_{j = 1} ^ {n} \{ (a_j + x_i) \mathbin{\text{xor}} b_i \} 。即,每次查询前对整个 a_j 序列加上一个数 x_i 。考虑到权值线段树无法整体将所有值加上一个数(因为整体右移整棵树会改变树的形态),一个显然的思路是每次查询 [q, q + 2 ^ i - 1] [q + 2 ^ i, q + 2 ^ {i + 1} - 1] 这两个区间时,将要查询的区间整体左移,即改为查询 [q - x_i, q + 2 ^ i - 1 - x_i] [q + 2 ^ i - x_i, q + 2 ^ {i + 1} - 1 - x_i] 这两个区间。

现在回到原问题,给一个序列 a_j ,第 i 个询问为 \max\limits_{j = l_i} ^ {r_i} \{ (a_j + x_i) \mathbin{\text{xor}} b_i \} 。我们只需要在前一个问题的基础上,把普通的线段树改为主席树即可。

代码

#include <cstdio>

const int MAXN = 2e5;
const int MAXM = 1e5;
const int HIGHEST_BIT = 17;

struct PSegT {
  struct SegT {
    int l, r;
    SegT *lc, *rc;
    int cnt;

    SegT() {}
    SegT(int l, int r, SegT *lc, SegT *rc, int cnt) : l(l), r(r), lc(lc), rc(rc), cnt(cnt) {}
    SegT(int l, int r, SegT *lc, SegT *rc) : l(l), r(r), lc(lc), rc(rc), cnt(lc->cnt + rc->cnt) {}

    int query(int l, int r) {
      if (l > this->r || r < this->l) return 0;
      else if (l <= this->l && r >= this->r) return cnt;
      else return lc->query(l, r) + rc->query(l, r);
    }
  } *rt[MAXN + 1], *null;

  PSegT() {
    null = new SegT(-1, -1, NULL, NULL, 0);
    rt[0] = null->lc = null->rc = null;
  }

  SegT *insert(SegT *v, int l, int r, int x) {
    if (l == r) return new SegT(l, r, null, null, v->cnt + 1);
    int mid = l + (r - l) / 2;
    if (x > mid) return new SegT(l, r, v->lc, insert(v->rc, mid + 1, r, x));
    else return new SegT(l, r, insert(v->lc, l, mid, x), v->rc);
  }

  void build(int *a, int n) {
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      rt[i] = insert(rt[i - 1], 0, MAXN - 1, a[i]);
    }
  }

  int maxAddXor(int ql, int qr, int add, int x) {
    SegT *tr = rt[qr], *tl = rt[ql - 1];
    int ans = 0, xorWith = 0;
    for (int i = HIGHEST_BIT; i >= 0; i--) {
      int k = 1 << i;

      if (k & x) { // The k-th lower bit of `x` is 1
        bool canZero = tr->query(xorWith - add, xorWith + k - 1 - add) - tl->query(xorWith - add, xorWith + k - 1 - add) != 0;
        if (canZero) {
          ans |= k;
        } else {
          xorWith |= k;
        }
      } else {   // The k-th lower bit of `x` is 0
        bool canOne = tr->query(xorWith + k - add, xorWith + 2 * k - 1 - add) - tl->query(xorWith + k - add, xorWith + 2 * k - 1 - add) != 0;
        if (canOne) {
          ans |= k;
          xorWith |= k;
        }
      }
    }
    return ans;
  }
} ps;

int main() {
  int n, m;
  scanf("%d %d", &n, &m);

  static int a[MAXN + 1];
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    scanf("%d", &a[i]);
  }

  ps.build(a, n);

  while (m--) {
    int b, x, l, r;
    scanf("%d %d %d %d", &b, &x, &l, &r);
    printf("%d\n", ps.maxAddXor(l, r, x, b));
  }

  return 0;
}