「NOIP2016」蚯蚓 - 队列

本题中,我们将用符号 表示对 向下取整,例如:

蛐蛐国最近蚯蚓成灾了!隔壁跳蚤国的跳蚤也拿蚯蚓们没办法,蛐蛐国王只好去请神刀手来帮他们消灭蚯蚓。

蛐蛐国里现在共有 只蚯蚓( 为正整数)。每只蚯蚓拥有长度,我们设第 只蚯蚓的长度为 ),并保证所有的长度都是非负整数(即:可能存在长度为 的蚯蚓)。

每一秒,神刀手会在所有的蚯蚓中,准确地找到最长的那一只(如有多个则任选一个)将其切成两半。神刀手切开蚯蚓的位置由常数 (是满足 的有理数)决定,设这只蚯蚓长度为 ,神刀手会将其切成两只长度分别为 的蚯蚓。特殊地,如果这两个数的其中一个等于 ,则这个长度为 的蚯蚓也会被保留。此外,除了刚刚产生的两只新蚯蚓,其余蚯蚓的长度都会增加 (是一个非负整常数)。

蛐蛐国王知道这样不是长久之计,因为蚯蚓不仅会越来越多,还会越来越长。蛐蛐国王决定求助于一位有着洪荒之力的神秘人物,但是救兵还需要 秒才能到来 ……( 为非负整数)

蛐蛐国王希望知道这 秒内的战况。具体来说,他希望知道:

 • 秒内,每一秒被切断的蚯蚓被切断前的长度(有 个数);
 • 秒后,所有蚯蚓的长度(有 个数)。

蛐蛐国王当然知道怎么做啦!但是他想考考你 ……

链接

Luogu 2827
LYOI #103

题解

时,如果我们将每次切开后得到的蚯蚓分别放到两个序列中,则这两个序列都是单调的。将最初的蚯蚓排序,作为另一个序列。每次从三个序列中寻找最大值,删除,计算新蚯蚓插入到两个序列中即可。

时,每次只有两个新蚯蚓不增加长度,我们可以记录所有的蚯蚓被统一增加的长度,对每次不增加的减去这个长度。显然,单调性仍然满足。

时间复杂度为

代码

#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <queue>

const int MAXN = 100000;
const int MAXM = 7000000;

template <typename T>
struct Queue {
  T a[MAXN + MAXM], *l, *r;

  Queue() : l(a), r(a - 1) {}

  void push(const T &x) { *++r = x; }
  void pop() { ++l; }
  T &front() { return *l; }
  bool empty() const { return l > r; }
};

#ifdef DBG
std::queue<int> q[3];
#else
Queue<int> q[3];
#endif

inline int getMax() {
  int res = -1;
  for (int i = 0; i < 3; i++) if (!q[i].empty() && (res == -1 || q[i].front() > q[res].front())) res = i;
  return res;
}

#ifdef DBG
inline void printAll(int d) {
  std::vector<int> v;
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    std::queue<int> a = ::q[i];
    while (!a.empty()) v.push_back(a.front()), a.pop();
  }
  std::sort(v.begin(), v.end());
  printf("%lu: ", v.size());
  for (std::vector<int>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++) printf("%d%c", *it, it == --v.end() ? '\n' : ' ');
}
#endif

int main() {
  freopen("earthworm.in", "r", stdin);
  freopen("earthworm.out", "w", stdout);

  int n, m, k, u, v, t;
  scanf("%d %d %d %d %d %d", &n, &m, &k, &u, &v, &t);

  static int a[MAXN + 1];
  for (int i = 1; i <= n; i++) scanf("%d", &a[i]);

  std::sort(a + 1, a + n + 1);

  for (int i = n; i >= 1; i--) q[0].push(a[i]);

  int d = 0;
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    int j = getMax();

    int x = q[j].front();
    q[j].pop();

    x += d;

    if (i % t == 0) printf("%d ", x);

    int a = static_cast<long long>(x) * u / v, b = x - a;

    d += k;
    a -= d, b -= d;

    q[1].push(a), q[2].push(b);
  }

  putchar('\n');

  for (int i = 1; i <= n + m; i++) {
    int j = getMax();
    int x = q[j].front();
    q[j].pop();

    x += d;

    if (i % t == 0) printf("%d ", x);
  }

  putchar('\n');

  fclose(stdin);
  fclose(stdout);

  return 0;
}