「NOI2006」最大获利 - 最大权闭合图

在前期市场调查和站址勘测之后,公司得到了一共 个可以作为通讯信号中转站的地址,建立第 个通讯中转站需要的成本为 )。另外公司调查得出了所有期望中的用户群,一共 个。关于第 个用户群的信息概括为 , :这些用户会使用中转站 和中转站 进行通讯,公司可以获益 。()公司可以有选择的建立一些中转站(投入成本),为一些用户提供服务并获得收益(获益之和)。那么如何选择最终建立的中转站才能让公司的净获利最大呢?

链接

CodeVS 1789
BZOJ 1497

题解

裸的最大权闭合图,用最小割。

代码

#include <cstdio>
#include <climits>
#include <algorithm>
#include <queue>

const int MAXN = 5000;
const int MAXM = 50000;

struct Node;
struct Edge;

struct Node {
  Edge *firstEdge, *currentEdge;
  int level, id;
} nodes[MAXN + MAXM + 2];

struct Edge {
  Node *from, *to;
  int capacity, flow;
  Edge *next, *reversedEdge;

  Edge(Node *from, Node *to, int capacity) : from(from), to(to), capacity(capacity), flow(0), next(from->firstEdge) {}
};

struct Dinic {
  bool makeLevelGraph(Node *s, Node *t, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) nodes[i].level = 0;

    std::queue<Node *> q;
    q.push(s);

    s->level = 1;

    while (!q.empty()) {
      Node *v = q.front();
      q.pop();

      for (Edge *e = v->firstEdge; e; e = e->next) {
        if (e->to->level == 0 && e->flow < e->capacity) {
          e->to->level = v->level + 1;
          if (e->to == t) return true;
          else q.push(e->to);
        }
      }
    }

    return false;
  }

  int findPath(Node *s, Node *t, int limit = INT_MAX) {
    if (s == t) return limit;

    for (Edge *&e = s->currentEdge; e; e = e->next) {
      if (e->to->level == s->level + 1 && e->flow < e->capacity) {
        int flow = findPath(e->to, t, std::min(limit, e->capacity - e->flow));
        if (flow > 0) {
          e->flow += flow;
          e->reversedEdge->flow -= flow;
          return flow;
        }
      }
    }

    return 0;
  }

  int operator()(int s, int t, int n) {
    int ans = 0;
    while (makeLevelGraph(&nodes[s], &nodes[t], n)) {
      for (int i = 0; i < n; i++) nodes[i].currentEdge = nodes[i].firstEdge;
      int flow;
      while ((flow = findPath(&nodes[s], &nodes[t])) > 0) ans += flow;
    }

    return ans;
  }
} dinic;

inline void addEdge(int from, int to, int capacity) {
  nodes[from].firstEdge = new Edge(&nodes[from], &nodes[to], capacity);
  nodes[to].firstEdge = new Edge(&nodes[to], &nodes[from], 0);

  nodes[from].firstEdge->reversedEdge = nodes[to].firstEdge, nodes[to].firstEdge->reversedEdge = nodes[from].firstEdge;
}

int n, m, a[MAXN];

int main() {
  scanf("%d %d", &n, &m);

  const int s = 0, t = n + m + 1;

  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    int x;
    scanf("%d", &x);

    addEdge(i, t, x);
  }

  int sum = 0;
  for (int i = n + 1; i <= n + m; i++) {
    int a, b, c;
    scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);

    sum += c;
    addEdge(s, i, c);

    addEdge(i, a, INT_MAX);
    addEdge(i, b, INT_MAX);
  }

  int maxFlow = dinic(s, t, n + m + 2);
  printf("%d\n", sum - maxFlow);

  return 0;
}