「NOI2005」维修数列 - Splay

请写一个程序,要求维护一个数列,支持以下 种操作。

操作 输入格式 说明
插入 INSERT pos cnt a[1] a[2] ...... a[cnt] 在当前数列的第 个数字后插入 个数字:,如果 ,则在首部插入
删除 DELETE pos cnt 从当前数列的第 个数字开始,删除连续的 个数字
修改 MAKE-SAME pos cnt x 将当前数列的第 个数字开始的连续 个数字统一修改为
翻转 REVERSE pos cnt 取出当前数列的第 个数字开始的连续 个数字,翻转后放入原来的位置
求和 GET-SUM pos cnt x 计算从当前数列的第 个数字开始的连续 个数字的和并输出
最大子段和 MAX-SUM 求出当前数列中和最大的一段子序列,并输出其和

链接

BZOJ 1500

题解

求最大子段和时,维护整体的最大子段和,强制包含左端点的最大子段和,强制包含右端点的最大子段和,整体和,即可合并。

修改时打标记即可。

注意提取区间,打标记后要即使维护前两层节点的信息。

代码

#include <cstdio>
#include <cassert>
#include <climits>
#include <algorithm>

const int MAXN = 500000;

struct Data {
  int sum, maxSum, lMaxSum, rMaxSum;

  Data(int x = INT_MIN) : sum(x), maxSum(x), lMaxSum(x), rMaxSum(x) {}

  static Data merge(const Data &l, const Data &r) {
    Data res;
    // printf("merge(%d, %d)\n", l.sum, r.sum);
    res.sum = l.sum + r.sum;
    res.lMaxSum = std::max(std::max(l.lMaxSum, l.sum + r.lMaxSum), res.sum);
    res.rMaxSum = std::max(std::max(r.rMaxSum, l.rMaxSum + r.sum), res.sum);
    res.maxSum = std::max(std::max(l.maxSum, r.maxSum), std::max(l.rMaxSum + r.lMaxSum, res.sum));
    return res;
  }

  static Data merge(const Data &l, int x, const Data &r) {
    if (l.sum == INT_MIN && r.sum == INT_MIN) return x;
    else {
      if (l.sum == INT_MIN) {
        if (x == INT_MIN) {
          return r;
        } else {
          return merge(x, r);
        }
      } else if (r.sum == INT_MIN) {
        if (x == INT_MIN) {
          return l;
        } else {
          return merge(l, x);
        }
      } else {
        if (x == INT_MIN) {
          return merge(l, r);
        } else {
          return merge(merge(l, x), r);
        }
      }
    }
  }
};

struct Splay {
  struct Node {
    Node *c[2], *fa, **root;
    int x, size, realSize, tagAssign;
    bool rev;
    Data data;
    bool bound;

    Node(Node *fa, int x, Node **root, bool bound = false) : fa(fa), root(root), x(x), size(1), realSize(!bound), tagAssign(INT_MIN), rev(false), data(x), bound(bound) {}

    ~Node() {
      if (c[0]) delete c[0];
      if (c[1]) delete c[1];
    }

    void maintain() {
      size = (c[0] ? c[0]->size : 0) + (c[1] ? c[1]->size : 0) + 1;
      realSize = (c[0] ? c[0]->realSize : 0) + (c[1] ? c[1]->realSize : 0) + 1;

      Data ld = INT_MIN, rd = INT_MIN;
      if (c[0]) ld = c[0]->data;
      if (c[1]) rd = c[1]->data;
      data = Data::merge(ld, bound ? INT_MIN : x, rd);
    }

    void pushDown() {
      if (rev) {
        std::swap(c[0], c[1]);

        if (c[0]) c[0]->reverse();
        if (c[1]) c[1]->reverse();

        rev = false;
      }

      if (tagAssign != INT_MIN) {
        if (c[0]) c[0]->assign(tagAssign);
        if (c[1]) c[1]->assign(tagAssign);

        tagAssign = INT_MIN;
      }
    }

    int relation() {
      return this == fa->c[1];
    }

    void rotate() {
      pushDown();

      int x = relation();
      Node *o = fa;

      fa = o->fa;
      if (fa) fa->c[o->relation()] = this;

      o->c[x] = c[x ^ 1];
      if (c[x ^ 1]) c[x ^ 1]->fa = o;

      c[x ^ 1] = o;
      o->fa = this;

      o->maintain();
      maintain();

      if (!fa) {
        *root = this;
      }
    }

    void splay(Node *targetFa = NULL) {
      while (fa != targetFa) {
        if (fa->fa) fa->fa->pushDown();
        fa->pushDown();

        if (fa->fa == targetFa) rotate();
        else if (fa->relation() == relation()) fa->rotate(), rotate();
        else rotate(), rotate();
      }
    }

    void assign(int x) {
      if (bound) {
        if (c[0]) c[0]->assign(x);
        if (c[1]) c[1]->assign(x);
      } else {
        this->x = tagAssign = x;
        data = Data(x * realSize);
      }
    }

    void reverse() {
      rev ^= 1;
      std::swap(data.lMaxSum, data.rMaxSum);
    }

    int lSize() {
      return c[0] ? c[0]->size : 0;
    }

    void normalize() {
      pushDown();
      if (c[0]) c[0]->normalize();
      if (c[1]) c[1]->normalize();
      maintain();
    }
  } *root;

  Splay() : root(NULL) {
    buildBound();
  }

  void buildBound() {
    root = new Node(NULL, INT_MIN, &root, true);
    root->c[1] = new Node(root, INT_MIN, &root, true);
    root->size = 2;
  }

  Node *select(int k) {
    // printf("select(%d) = ", k);
    Node *v = root;
    while (v->pushDown(), k != v->lSize()) {
      if (k < v->lSize()) {
        v = v->c[0];
      } else {
        k -= v->lSize() + 1;
        v = v->c[1];
      }
    }

    // printf("%d\n", v->x);
    return v;
  }

  Node *select(int l, int r) {
    Node *pred = select(l - 1), *succ = select(r + 1);
    pred->splay();
    succ->splay(pred);
    return succ->c[0];
  }

  Node *build(int *l, int *r, Node *fa) {
    if (l > r) return NULL;
    int *mid = l + (r - l) / 2;
    Node *v = new Node(fa, *mid, &root);
    v->c[0] = build(l, mid - 1, v);
    v->c[1] = build(mid + 1, r, v);
    v->maintain();
    return v;
  }

  void insert(int pos, int *a, int n) {
    Node *pred = select(pos), *succ = select(pos + 1);
    pred->splay();
    succ->splay(pred);

    succ->c[0] = build(a + 1, a + n, succ);

    succ->maintain();
    pred->maintain();
  }

  void erase(int l, int r) {
    Node *pred = select(l - 1), *succ = select(r + 1);
    pred->splay();
    succ->splay(pred);

    delete succ->c[0];
    succ->c[0] = NULL;

    succ->maintain();
    pred->maintain();
  }

  void reverse(int l, int r) {
    Node *pred = select(l - 1), *succ = select(r + 1);
    pred->splay();
    succ->splay(pred);

    succ->c[0]->reverse();
    succ->maintain();
    pred->maintain();
  }

  int sum(int l, int r) {
    return select(l, r)->data.sum;
  }

  int maxSum() {
    return root->data.maxSum;
  }

  void assign(int l, int r, int x) {
    Node *pred = select(l - 1), *succ = select(r + 1);
    pred->splay();
    succ->splay(pred);

    succ->c[0]->assign(x);
    succ->maintain();
    pred->maintain();
  }

  void print(Node *v, int dep = 0) {
    if (!v) return;
    v->pushDown();
    print(v->c[0], dep + 1);
    for (int i = 0; i < dep * 2; i++) putchar(' ');
    if (v->bound) puts("[[Bound]]");
    else printf("%d -> sum = %d, maxSum = %d, lMaxSum = %d, rMaxSum = %d\n", v->x, v->data.sum, v->data.maxSum, v->data.lMaxSum, v->data.rMaxSum);
    print(v->c[1], dep + 1);
  }
} splay;

int main() {
  int n, m;
  scanf("%d %d", &n, &m);

  static int a[MAXN + 1];
  for (int i = 1; i <= n; i++) scanf("%d", &a[i]);

  splay.insert(0, a, n);

  while (m--) {
    /*
    puts("------------------------------------------------------------------------");
    splay.print(splay.root);
    puts("------------------------------------------------------------------------");
    */
    // splay.root->normalize();

    char s[sizeof("MAKE-SAME")];
    scanf("%s", s);

    if (s[2] == 'S') {
      int pos, cnt;
      scanf("%d %d", &pos, &cnt);
      for (int i = 1; i <= cnt; i++) scanf("%d", &a[i]);

      splay.insert(pos, a, cnt);
    } else if (s[2] == 'L') {
      int pos, cnt;
      scanf("%d %d", &pos, &cnt);

      splay.erase(pos, pos + cnt - 1);
    } else if (s[2] == 'K') {
      int pos, cnt, x;
      scanf("%d %d %d", &pos, &cnt, &x);

      /*
      for (int i = 1; i <= cnt; i++) a[i] = x;
      splay.erase(pos, pos + cnt - 1);
      splay.insert(pos - 1, a, cnt);
      */
      splay.assign(pos, pos + cnt - 1, x);
    } else if (s[2] == 'V') {
      int pos, cnt;
      scanf("%d %d", &pos, &cnt);

      splay.reverse(pos, pos + cnt - 1);
    } else if (s[2] == 'T') {
      int pos, cnt;
      scanf("%d %d", &pos, &cnt);

      if (cnt == 0) puts("0");
      else printf("%d\n", splay.sum(pos, pos + cnt - 1));
    } else {
      printf("%d\n", splay.maxSum());
    }
  }
}