「JSOI2009」游戏 - 博弈 + 二分图匹配

的迷宫中有一个棋子,AA 首先任意选择棋子放置的位置。然后,YY 和 AA 轮流将棋子移动到相邻的格子里。

游戏的规则规定,在一次游戏中,同一个格子不能进入两次,且不能将棋子移动到某些格子中去。当玩家无法继续移动棋子时,游戏结束,最后一个移动棋子的玩家赢得了游戏。

求 AA 初始将棋子放在哪些格子会有必胜策略。

链接

BZOJ 1443

题解

题目要求 AA 初始放置棋子的位置,使得 AA 有必胜策略,即为求必败态(因为 AA 是后手)。

对网格图进行奇偶染色,建立二分图,求出有效格子的最大匹配。

考虑将初始点放置在非匹配点上,如果此时没有任何边与其相连,则 YY 负,否则 YY 一定会沿着一条非匹配边走向另一个匹配点(如果这个点是非匹配点,则匹配这条边后,总匹配数可以增加,显然与最大匹配相矛盾),此时 AA 一定可以沿着一条匹配边走回来,状态恢复到初始状态,最终 YY 找不到一条非匹配边,负。

我们得到结论:不在最大匹配上的点,一定是先手必败点。

而如果一个点在最大匹配上,我们考虑这样一条路径,从该点开始沿着匹配边 - 非匹配边 - 匹配边 - 非匹配边 …… 走下去,如果这条路径的长度(边的数量)为偶数,则终点和起点在(二分图划分中的)同一集合中。此时将整个路径中每条边时候匹配取反,则整张图仍然是一个最大匹配。

另一个结论:如果一个点不一定在最大匹配上,则它一定是先手必败点。

使用 Dinic 算法求出二分图最大匹配后,在残量网络上进行 BFS,从源点开始,始终沿着不满流的边走,所有经过的且在左侧的点均不一定在最大匹配上,右边同理。

考虑上述算法的正确性,从源点走向的第一个点一定是非匹配点,继续走一步,一定是沿着非匹配边会走到右侧点,再走一步,一定是沿着匹配边的反向边走回左侧。显然,每次走到左侧的点时,路径长度均为偶数,且沿着二分图中的匹配边 - 非匹配边 - 匹配边 - 非匹配边 …… 得证。

代码

#include <cstdio>
#include <climits>
#include <queue>
#include <algorithm>

const int MAXN = 100;
const int DX[4] = { 1, 0, -1, 0 };
const int DY[4] = { 0, 1, 0, -1 };

struct Node;
struct Edge;

struct Node {
  Edge *e, *c;
  int l;
  bool fs, ft;
} N[MAXN * MAXN + 2];

struct Edge {
  Node *s, *t;
  int f, c;
  Edge *next, *r;

  Edge(Node *const s, Node *const t, const int c) : s(s), t(t), f(0), c(c), next(s->e) {}
};

inline void addEdge(const int s, const int t, const int c) {
  N[s].e = new Edge(&N[s], &N[t], c);
  N[t].e = new Edge(&N[t], &N[s], 0);
  (N[s].e->r = N[t].e)->r = N[s].e;
}

struct Dinic {
  bool makeLevelGraph(Node *const s, Node *const t, const int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) N[i].l = 0, N[i].c = N[i].e;

    std::queue<Node *> q;
    q.push(s);
    s->l = 1;

    while (!q.empty()) {
      Node *v = q.front();
      q.pop();

      for (Edge *e = v->e; e; e = e->next) if (e->t->l == 0 && e->f < e->c) {
        e->t->l = v->l + 1;
        if (e->t == t) return true;
        else q.push(e->t);
      }
    }

    return false;
  }

  int findPath(Node *const s, Node *const t, const int limit = INT_MAX) {
    if (s == t) return limit;

    for (Edge *&e = s->c; e; e = e->next) if (e->t->l == s->l + 1 && e->f < e->c) {
      int f = findPath(e->t, t, std::min(limit, e->c - e->f));
      if (f > 0) {
        e->f += f, e->r->f -= f;
        return f;
      }
    }

    return 0;
  }

  int operator()(const int s, const int t, const int n) {
    int ans = 0;
    while (makeLevelGraph(&N[s], &N[t], n)) {
      int f;
      while ((f = findPath(&N[s], &N[t])) > 0) ans += f;
    }

    return ans;
  }
} dinic;

int n, m;
char invalid[MAXN][MAXN];

struct Point {
  int i, j;

  Point(const int i, const int j) : i(i), j(j) {}

  operator int() const { return i * m + j + 1; }
  bool valid() const { return i >= 0 && i < n && j >= 0 && j < m && !invalid[i][j]; }
  Point offset(const int dx, const int dy) const { return Point(i + dx, j + dy); }
};

inline void bfs(const int s, const int t) {
  std::queue<Node *> q;
  q.push(&N[s]);
  N[s].fs = true;

  while (!q.empty()) {
    Node *v = q.front();
    q.pop();

    for (Edge *e = v->e; e; e = e->next) if (e->f < e->c && !e->t->fs) {
      e->t->fs = true;
      q.push(e->t);
    }
  }

  q.push(&N[t]);
  N[t].ft = true;

  while (!q.empty()) {
    Node *v = q.front();
    q.pop();

    for (Edge *e = v->e; e; e = e->next) if (e->r->f < e->r->c && !e->t->ft) {
      // printf("%ld to %ld\n", v - N + 1, e->t - N + 1);
      e->t->ft = true;
      q.push(e->t);
    }
  }
}

int main() {
  scanf("%d %d", &n, &m);
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    char s[MAXN + 1];
    scanf("%s", s);
    for (int j = 0; j < m; j++) {
      invalid[i][j] = (s[j] == '#');
    }
  }

  const int s = 0, t = n * m + 1;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < m; j++) {
      Point p(i, j);
      if (!p.valid()) continue;
      if ((i + j) % 2 == 0) {
        for (int k = 0; k < 4; k++) {
          Point p2 = p.offset(DX[k], DY[k]);
          if (p2.valid()) {
            addEdge(p, p2, 1);
          }
        }

        if (!invalid[i][j]) addEdge(s, p, 1);
      } else if (!invalid[i][j]) addEdge(p, t, 1);
    }
  }

  int maxFlow = dinic(s, t, n * m + 2);

  if (maxFlow == 0) puts("LOSE");
  else {
    puts("WIN");

    bfs(s, t);
    for (int i = 0; i < n; i++) for (int j = 0; j < m; j++) {
      if ((i + j) % 2 == 0) {
        if (N[Point(i, j)].fs) printf("%d %d\n", i + 1, j + 1);
      } else {
        if (N[Point(i, j)].ft) printf("%d %d\n", i + 1, j + 1);
      }
    }
  }
  // printf("%d\n", maxFlow);

  /*
  for (int i = 0; i < n * m + 2; i++) {
    for (Edge *e = N[i].e; e; e = e->next) {
      if (e->c > 0) printf("E(%ld, %ld, %d, [%d])\n", e->s - N, e->t - N, e->c, e->f);
    }
  }
  */

  return 0;
}