「JSOI2007」麻将 - 枚举 + 贪心

在这种特殊的麻将里,没有字牌,花色也只有一种。但是,序数 不被限制在一到九的范围内,而是在 的范围内。同时,也没有每一种牌四张的限制。一组和了的牌由 张牌组成,其中两张组成对子,其余 张组成三张一组的 组,每组须为顺子或刻子。现给出一组 张的牌,要求判断该组牌是否为听牌(即还差一张就可以和牌)。如果是的话,输出所有可能的等待牌。

链接

BZOJ 1028

题解

枚举答案,将这种牌数量 ,枚举对子,判断剩余的牌能否出完,即优先出三张相同的牌,不足三张的判断能否与之后的牌组成顺子。

代码

#include <cstdio>
#include <algorithm>

const int MAXN = 400;
const int MAXM = 1000;

int main() {
  int n, m;
  scanf("%d %d", &n, &m);

  static int a[MAXN];
  for (int i = 0; i < m * 3 + 1; i++) {
    int x;
    scanf("%d", &x);
    a[x - 1]++;
  }

  static int ans[MAXN];
  int cnt = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    static int b[MAXN];
    std::copy(a, a + n, b);
    b[i]++;

    for (int j = 0; j < n; j++) {
      if (b[j] >= 2) {
        static int c[MAXN + 2];
        std::copy(b, b + n, c);
        c[j] -= 2;

        for (int k = 0; k < n; k++) {
          if (c[k] == 0) continue;
          c[k] %= 3;
          int x = std::min(std::min(c[k], c[k + 1]), c[k + 2]);
          if (x < c[k]) goto fail;
          c[k] -= x, c[k + 1] -= x, c[k + 2] -= x;
        }

        goto success;

fail:;
      }
    }

    continue;

success:
    ans[cnt++] = i + 1;
  }

  if (cnt) {
    for (int i = 0; i < cnt; i++) printf("%d%c", ans[i], i == cnt - 1 ? '\n' : ' ');
  } else puts("NO");

  return 0;
}