「JSOI2007」文本生成器 - AC 自动机

「文本生成器」可以随机生成一些文章 ―― 总是生成一篇长度固定且完全随机的文章 —— 也就是说,生成的文章中每个字节都是完全随机的。

如果一篇文章中至少包含使用者们了解的一个单词,那么我们说这篇文章是可读的(我们称文章 包含单词 ,当且仅当单词 是文章 的子串)。

求生成的所有文本中可读文本的数量。

链接

BZOJ 1030

题解

首先,考虑只有一个单词的情况,这个单词出现了,当且仅当之前连续若干个位置匹配了单词的前面若干个字符,并且当前字符是单词的最后一个字符。

我们可以设计 DP 状态 —— 还要生成 个字符,在这之前生成的最后若干个字符匹配了单词中的前 个字符,最终生成串不包含单词串方案数。枚举第一个字符,尝试继续匹配,如果不能匹配则跳转到 KMP 的失配位置。

对于多个单词的情况,只需要将 KMP 改为 AC 自动机即可,「匹配了单词中的前 个字符」改为「当前状态为 AC 自动机的节点 」。

代码

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <queue>
#include <vector>

const int MAXN = 60;
const int MAXM = 100;
const int CHARSET_SIZE = 'Z' - 'A' + 1;
const char BASE_CHAR = 'A';
const int MOD = 10007;

struct Trie {
  struct Node {
    int id;
    Node *c[CHARSET_SIZE], *fail, *next;
    bool isWord;

    Node(const bool isWord = false) : fail(NULL), next(NULL), isWord(isWord) {
      for (int i = 0; i < CHARSET_SIZE; i++) c[i] = NULL;
    }
  } *root;

  Trie() : root(NULL) {}

  void insert(const char *begin, const char *end) {
    Node **v = &root;
    for (const char *p = begin; p != end; p++) {
      if (!*v) *v = new Node(false);
      v = &(*v)->c[*p];
    }
    if (!*v) *v = new Node(true);
    else (*v)->isWord = true;
  }

  void build() {
    std::queue<Node *> q;
    q.push(root);
    root->fail = root, root->next = NULL;
    while (!q.empty()) {
      Node *v = q.front();
      q.pop();

      for (int i = 0; i < CHARSET_SIZE; i++) {
        Node *&c = v->c[i];
        if (!c) continue;
        Node *u = v->fail;
        while (u != root && !u->c[i]) u = u->fail;
        c->fail = v != root && u->c[i] ? u->c[i] : root;
        c->next = c->fail->isWord ? c->fail : c->fail->next;
        q.push(c);
      }
    }
  }

  bool next(Node *v, const char ch, Node *&next) {
    while (v != root && !v->c[ch]) v = v->fail;
    next = v->c[ch] ? v->c[ch] : root;
    if (!v->c[ch]) return false;
    else if (v->c[ch]->isWord) return true;
    else if (v->c[ch]->next) return true;
    else return false;
  }

  void getNodeList(std::vector<Node *> &vec) {
    std::queue<Node *> q;
    q.push(root);
    while (!q.empty()) {
      Node *v = q.front();
      q.pop();
      vec.push_back(v);
      for (int i = 0; i < CHARSET_SIZE; i++) if (v->c[i]) q.push(v->c[i]);
    }
  }
} t;

inline int pow(int x, int n) {
  int ans = 1;
  for (; n; n >>= 1, x = x * x % MOD) if (n & 1) ans = ans * x % MOD;
  return ans;
}

int main() {
  int n, m;
  scanf("%d %d", &n, &m);
  while (n--) {
    char s[MAXM + 1];
    scanf("%s", s);
    int len = strlen(s);
    for (int i = 0; i < len; i++) s[i] -= BASE_CHAR;
    t.insert(s, s + len);
  }

  t.build();

  std::vector<Trie::Node *> vec;
  t.getNodeList(vec);

  // std::tr1::unordered_map<Trie::Node *, int> f[MAXM + 1];
  static int f[MAXM + 1][MAXM * MAXN + 1];
  // for (size_t i = 0; i < vec.size(); i++) for (int j = 0; j < CHARSET_SIZE; j++) if (!vec[i]->c[j] || !vec[i]->c[j]->isWord) f[1][vec[i]]++;
  for (size_t i = 0; i < vec.size(); i++) vec[i]->id = i, f[0][i] = 1;

  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    for (size_t j = 0; j < vec.size(); j++) {
      for (int k = 0; k < CHARSET_SIZE; k++) {
        Trie::Node *next;
        if (!t.next(vec[j], k, next)) {
          (f[i][j] += f[i - 1][next->id]) %= MOD;
          // if (k <= 5) printf("(%d, %lu) => %d (%d)\n", i, j, k, f[i - 1][next]);
        }
      }
    }
  }

  /*
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    for (size_t j = 0; j < vec.size(); j++) printf("f(%d, %lu) = %d\n", i, j, f[i][vec[j]]);
    putchar('\n');
  }
  // */

  // printf("%d\n", f[m][t.root]);
  printf("%d\n", ((pow(CHARSET_SIZE, m) - f[m][t.root->id]) % MOD + MOD) % MOD);

  return 0;
}