「HNOI2010」合唱队 - 区间 DP

合唱队的排队方式为:

 1. 第一个人直接插入空的队形中;
 2. 对于第二个人开始的每一个人,如果他比上一个人高,则站到最右边,否则站到最左边。

求对于某一个排好的序列,可以被多少种初始序列构建出,答案对任意数取模。

链接

BZOJ 1996

题解

显然,某一个人是站在前面还是后面,只与上一个人有关。对于一个区间,考虑最后一个站进去的人,一定是最左边或者最右边的,并且这个人站在哪里,受到子区间两端的人的影响。

假设区间 中最后一个人 站在最右边,即 的最后一个人要高。即,区间 中,站在两边的比 矮的人都有可能是最后一个站进去的。

表示 内,按照 的方式确定最后一个人是否可放在最左边或最右边,的方案总数。

代码

#include <cstdio>

const int MAXN = 1000;
const int MOD = 19650827;

const int DP_L = 0;
const int DP_R = 1;
const int DP_LR = 2;

int n, a[MAXN];

inline int dp(const int l, const int r, const int flag) {
  static int mem[MAXN][MAXN][3];
  static bool calced[MAXN][MAXN][3];
  int &ans = mem[l][r][flag];
  if (calced[l][r][flag]) return ans;
  calced[l][r][flag] = true;

  if (r - l + 1 == 2) {
    if (a[l] > a[r]) return ans = 0;
    else if (flag == DP_LR) return ans = 2;
    else return ans = 1;
  }

  if (flag != DP_L) {
    const int L = l, R = r - 1;
    if (a[r] > a[L] && a[r] > a[R]) ans += dp(L, R, DP_LR);
    else if (a[r] > a[L]) ans += dp(L, R, DP_L);
    else if (a[r] > a[R]) ans += dp(L, R, DP_R);
  }

  if (flag != DP_R) {
    const int L = l + 1, R = r;
    if (a[l] < a[L] && a[l] < a[R]) ans += dp(L, R, DP_LR);
    else if (a[l] < a[L]) ans += dp(L, R, DP_L);
    else if (a[l] < a[R]) ans += dp(L, R, DP_R);
  }

  return ans %= MOD;
}

int main() {
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 0; i < n; i++) scanf("%d", &a[i]);

  printf("%d\n", dp(0, n - 1, DP_LR));

  return 0;
}