「HNOI2008」GT考试 - KMP + 矩阵乘法

给一个长度为 的字符串 ,求长度为 且不包含 的字符串的数量。

连接

BZOJ 1009

题解

串进行 KMP 预处理,设状态 表示目标串的前 个字符,匹配到 串的第 个字符,的方案数。每次枚举下一个字符,刷表转移。

显然,每一阶段的结果都是与上一阶段结果呈线性的,可以使用矩阵快速幂优化,时间复杂度为

代码

#include <cstdio>
#include <cstring>

const int MAXN = 1e9;
const int MAXM = 20;
const int MAXK = 1000;

struct Matrix {
  int a[MAXM][MAXM];

  Matrix(const bool unit = false) {
    memset(a, 0, sizeof(a));
    if (unit) {
      for (int i = 0; i < MAXM; i++) a[i][i] = 1;
    }
  }

  int &operator()(const int i, const int j) {
    return a[i][j];
  }

  const int &operator()(const int i, const int j) const {
    return a[i][j];
  }
};

int mod;

Matrix operator*(const Matrix &a, const Matrix &b) {
  Matrix res(false);
  for (int i = 0; i < MAXM; i++) for (int j = 0; j < MAXM; j++) for (int k = 0; k < MAXM; k++) (res(i, j) += a(i, k) * b(k, j)) %= mod;
  return res;
}

Matrix pow(Matrix a, int n) {
  Matrix res(true);
  for (; n; n >>= 1, a = a * a) if (n & 1) res = res * a;
  return res;
}

int main() {
  int n, m;
  char s[MAXM + 2];
  scanf("%d %d %d\n%s", &n, &m, &mod, s + 1);

  int fail[MAXM + 1];
  fail[0] = fail[1] = 0;
  for (int i = 2; i <= m; i++) {
    int k = fail[i - 1];
    while (k && s[k + 1] != s[i]) k = fail[k];
    if (s[k + 1] == s[i]) fail[i] = k + 1;
    else fail[i] = 0;
  }

  // for (int i = 0; i <= m; i++) printf("%d%c", fail[i], i == m ? '\n' : ' ');

  /*
  int f[50][MAXM + 1];
  memset(f, 0, sizeof(f));

  f[0][0] = 1;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < m; j++) {
      for (char c = '0'; c <= '9'; c++) {
        int k = j;
        while (k && s[k + 1] != c) k = fail[k];
        if (s[k + 1] == c) k++;

        f[i + 1][k] += f[i][j];
      }
    }
  }
  */

  Matrix shift(false);
  for (int i = 0; i < m; i++) {
    for (char c = '0'; c <= '9'; c++) {
      int k = i;
      while (k && s[k + 1] != c) k = fail[k];
      if (s[k + 1] == c) k++;
      if (k < m) shift(i, k)++;
    }
  }

  Matrix init(false);
  init(0, 0) = 1;
  Matrix res = init * pow(shift, n);

  int ans = 0;
  for (int i = 0; i < m; i++) (ans += res(0, i)) %= mod;

  printf("%d\n", ans);

  // for (int i = 0; i < MAXM; i++) for (int j = 0; j < MAXM; j++) printf("%d%c", res(i, j), j == MAXM - 1 ? '\n' : ' ');

  /*
  for (int i = 0; i <= n; i++) {
    for (int j = 0; j <= m; j++) {
      printf("f[%d][%d] = %d\n", i, j, f[i][j]);
    }
  }
  */

  return 0;
}