「HNOI2005」狡猾的商人 - 差分约束

刁姹接到一个任务,为税务部门调查一位商人的账本,看看账本是不是伪造的。账本上记录了 个月以来的收入情况,其中第 个月的收入额为 。当 大于 时表示这个月盈利 元,当 小于 时表示这个月亏损 元。所谓一段时间内的总收入,就是这段时间内每个月的收入额的总和。刁姹的任务是秘密进行的,为了调查商人的账本,她只好跑到商人那里打工。她趁商人不在时去偷看账本,可是她无法将账本偷出来,每次偷看账本时她都只能看某段时间内账本上记录的收入情况,并且她只能记住这段时间内的总收入。现在,刁姹总共偷看了 次账本,当然也就记住了 段时间内的总收入,你的任务是根据记住的这些信息来判断账本是不是假的。

链接

BZOJ 1202

题解

的前缀和为 ,对于一个条件 ,将其转化为 ,转化为差分约束问题。

进而,对于每个条件,在图中添加一条 权值为 边和一条 权值为 的边。DFS 判断差分约束是否有解即可。

从每个未访问过的点出发,设它的值为 ,DFS 过程中找到树边则更新邻接点的值,找到返祖边则检验是否有矛盾,不会出现横叉边。

代码

#include <cstdio>
#include <vector>

const int MAXN = 100;

struct Node {
  std::vector<struct Edge> e;
  int d;
  bool vis;
} N[MAXN + 1];

struct Edge {
  Node *s, *t;
  int w;

  Edge(Node *s, Node *t, int w) : s(s), t(t), w(w) {}
};

inline void addEdge(int s, int t, int w) {
  N[s].e.push_back(Edge(&N[s], &N[t], w));
  N[t].e.push_back(Edge(&N[t], &N[s], -w));
}

inline bool dfs(Node *v) {
  for (Edge *e = &v->e.front(); e && e <= &v->e.back(); e++) {
    if (!e->t->vis) {
      e->t->vis = true;
      e->t->d = v->d + e->w;
      if (!dfs(e->t)) return false;
    } else if (e->t->d != v->d + e->w) return false;
  }

  return true;
}

int main() {
  int T;
  scanf("%d", &T);
  while (T--) {
    int n, m;
    scanf("%d %d", &n, &m);

    while (m--) {
      int u, v, w;
      scanf("%d %d %d", &u, &v, &w);
      addEdge(u - 1, v, w);
    }

    bool ans = true;
    for (int i = 0; i <= n; i++) {
      if (!N[i].vis) {
        N[i].vis = true;
        if (!dfs(&N[i])) {
          ans = false;
          break;
        }
      }
    }

    puts(ans ? "true" : "false");

    for (int i = 0; i <= n; i++) {
      N[i].e.clear();
      N[i].d = 0;
      N[i].vis = false;
    }
  }

  return 0;
}