「HAOI2007」上升序列 - DP + 贪心

对于一个给定的 ,若有 ,满足 ,那么就称 的一个上升序列。如果有多个 满足条件,那么我们想求字典序最小的那个。

任务给出 序列,给出若干询问。对于第 个询问,求出长度为 的上升序列,如有多个,求出下标字典序最小的那个。

链接

BZOJ 1046

题解

动态规划求出 表示以第 个数开始的最长上升子序列长度,即

对于每个询问,按顺序扫描整个序列,如果从当前位置开始的最长上升序列长度 ,则将当前位置的数加入答案序列中,并将 减去 。如果最终 ,则无解。

代码

#include <cstdio>
#include <climits>
#include <algorithm>

const int MAXN = 10000;

int main() {
  int n;
  scanf("%d", &n);
  static int a[MAXN + 1];
  for (int i = 1; i <= n; i++) scanf("%d", &a[i]);

  static int f[MAXN + 1];
  for (int i = n; i >= 1; i--) {
    f[i] = 1;
    for (int j = i + 1; j <= n; j++) {
      if (a[i] < a[j] && f[j] + 1 > f[i]) f[i] = f[j] + 1;
    }
#ifdef DBG
    printf("f[%d] = %d\n", i, f[i]);
#endif
  }

  int m;
  scanf("%d", &m);
  while (m--) {
    int l;
    scanf("%d", &l);

    static int tmp[MAXN + 1];
    int cnt = 0;

    int last = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      if (f[i] >= l && a[i] > last) {
        l--;
        last = a[i];
        tmp[++cnt] = a[i];
      }
      if (!l) break;
    }

    if (l) puts("Impossible");
    else for (int i = 1; i <= cnt; i++) printf("%d%c", tmp[i], i == cnt ? '\n' : ' ');
  }

  return 0;
}