「CQOI2009」跳舞 - 网络流

一次舞会有 个男孩和 个女孩。每首曲子开始时,所有男孩和女孩恰好配成 对跳交谊舞。每个男孩都不会和同一个女孩跳两首(或更多)舞曲。有一些男孩女孩相互喜欢,而其他相互不喜欢(不会「单向喜欢」)。每个男孩最多只愿意和 个不喜欢的女孩跳舞,而每个女孩也最多只愿意和 个不喜欢的男孩跳舞。给出每对男孩女孩是否相互喜欢的信息,舞会最多能有几首舞曲?

链接

BZOJ 1305

题解

二分答案。

 • 对于每个男孩 建两个点 ,其中 连出的边表示和喜欢的女孩跳舞, 连出的边表示和不喜欢的女孩跳舞;
 • 对于每个女孩 建两个点 ,其中 连入的边表示和喜欢的男孩跳舞, 连入的边表示和不喜欢的女孩跳舞;
 • 从每个 分别向 连一条容量为 的边,表示最多只能和 个不喜欢的人跳舞;
 • 建立源点 与汇点 ,对于每个 ,连容量为答案的边 ,表示每个男孩或女孩可以跳舞无限次。

最大流即为每个男生能跳的舞的数量的和,如果最大流为答案的 倍,则答案合法。

代码

#include <cstdio>
#include <climits>
#include <queue>
#include <vector>

const int MAXN = 50;
const int MAX_ANS = 10000;

struct Node {
  std::vector<struct Edge> edges;
  struct Edge *currEdge;
  int l;
} N[MAXN * 4 + 2];

struct Edge {
  Node *s, *t;
  int flow, cap, rev;

  Edge(Node *s, Node *t, int cap, int rev) : s(s), t(t), flow(0), cap(cap), rev(rev) {}
};

inline void addEdge(int s, int t, int cap) {
  N[s].edges.push_back(Edge(&N[s], &N[t], cap, N[t].edges.size()));
  N[t].edges.push_back(Edge(&N[t], &N[s], 0, N[s].edges.size() - 1));
}

struct Dinic {
  bool level(Node *s, Node *t, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      N[i].l = 0;
      N[i].currEdge = &N[i].edges.front();
    }

    std::queue<Node *> q;
    q.push(s);

    s->l = 1;

    while (!q.empty()) {
      Node *v = q.front();
      q.pop();

      for (Edge *e = &v->edges.front(); e <= &v->edges.back(); e++) {
        if (e->flow < e->cap && !e->t->l) {
          e->t->l = v->l + 1;
          if (e->t == t) return true;
          else q.push(e->t);
        }
      }
    }

    return false;
  }

  int findPath(Node *s, Node *t, int limit = INT_MAX) {
    if (s == t) return limit;

    for (Edge *&e = s->currEdge; e <= &s->edges.back(); e++) {
      if (e->flow < e->cap && e->t->l == s->l + 1) {
        int flow = findPath(e->t, t, std::min(limit, e->cap - e->flow));
        if (flow) {
          e->flow += flow;
          e->t->edges[e->rev].flow -= flow;
          return flow;
        }
      }
    }

    return 0;
  }

  int operator()(int s, int t, int n) {
    int res = 0;
    while (level(&N[s], &N[t], n)) {
      int flow;
      while ((flow = findPath(&N[s], &N[t])) > 0) res += flow;
    }
    return res;
  }
} dinic;

int n, k;
char s[MAXN + 1][MAXN + 2];

inline bool check(int limit) {
  for (int i = 0; i < n * 4 + 2; i++) N[i].edges.clear();

  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    addEdge(i, i + n * 2, k);
  }

  for (int i = n + 1; i <= n * 2; i++) {
    addEdge(i + n * 2, i, k);
  }

  int s = 0, t = n * 4 + 1;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    addEdge(s, i, limit);
  }

  for (int i = n + 1; i <= n * 2; i++) {
    addEdge(i, t, limit);
  }

  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int j = 1; j <= n; j++) {
      if (::s[i][j] == 'Y') {
        addEdge(i, n + j, 1);
      } else {
        addEdge(i + n * 2, n + j + n * 2, 1);
      }
    }
  }

  return dinic(s, t, n * 4 + 2) == limit * n;
}

int main() {
  scanf("%d %d", &n, &k);

  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    scanf("%s", s[i] + 1);
  }

  int l = 0, r = MAX_ANS;
  while (l < r) {
    int mid = l + (r - l) / 2 + 1;
    if (check(mid)) l = mid;
    else r = mid - 1;
  }

  printf("%d\n", l);

  return 0;
}