「BZOJ 3796」Mushroom - 后缀数组 + AC 自动机

给三个字符串 ,求一个长度最大的 ,满足:

 1. 的子串;
 2. 的子串;
 3. 不是 的子串;

链接

BZOJ 3796

题解

建立后缀数组,枚举 的每个后缀,该后缀与在后缀数组离它最近的 的某个后缀的最长公共前缀长度为在满足前两个条件下的最大答案。

对于条件 3,对 建立 AC 自动机,求出 中的每个匹配位置,设每个 位置的右边第一个匹配 的位置为 ,则在满足条件三的情况下,第 个后缀的最大答案为

将两个答案取较小值即可。

代码

#include <cstdio>
#include <climits>
#include <cstring>
#include <queue>
#include <algorithm>

const int MAXN = 100000;
const int MAXN_LOG = 17; // Math.log2(1e5) = 16.609640474436812
const int CHARSET_SIZE = 12;
const int BASE_CHAR = 'a';

struct Trie {
  struct Node {
    Node *c[CHARSET_SIZE], *fail;
    bool isWord;
    int depth;

    Node(const int isWord = false) : fail(NULL), isWord(isWord), depth(0) {
      for (int i = 0; i < CHARSET_SIZE; i++) c[i] = NULL;
    }
  } *root;

  Trie() : root(NULL) {}

  void insert(const char *begin, const char *end) {
    Node **v = &root;
    for (const char *p = begin; p != end; p++) {
      if (!*v) *v = new Node;
      v = &(*v)->c[*p - BASE_CHAR];
    }
    if (!*v) *v = new Node(true);
    else (*v)->isWord = true;
  }

  void build() {
    std::queue<Node *> q;
    root->fail = root;
    root->depth = 0;
    q.push(root);
    while (!q.empty()) {
      Node *v = q.front();
      q.pop();

      for (int i = 0; i < CHARSET_SIZE; i++) {
        Node *&c = v->c[i];
        if (!c) {
          c = v->fail->c[i] ? v->fail->c[i] : root;
          continue;
        }
        c->depth = v->depth + 1;
        Node *u = v->fail;
        while (u != root && !u->c[i]) u = u->fail;
        c->fail = v != root && u->c[i] ? u->c[i] : root;
        q.push(c);
      }
    }
  }

  void exec(const char *begin, const char *end, bool *match) {
    Node *v = root;
    for (const char *p = begin; p != end; p++) {
      v = v->c[*p - BASE_CHAR];
      if (v->isWord) match[p - begin - v->depth + 1] = true;
    }
  }
} t;

struct SuffixArray {
  int n, sa[MAXN], rk[MAXN], ht[MAXN], st[MAXN][MAXN_LOG + 1], log[MAXN + 1];

  template <typename T>
  void build(const T *s, const int n) {
    this->n = n;
    static int set[MAXN], a[MAXN];
    std::copy(s, s + n, set);
    std::sort(set, set + n);
    int *end = std::unique(set, set + n);
    for (int i = 0; i < n; i++) a[i] = std::lower_bound(set, end, s[i]) - set;

    static int fir[MAXN], sec[MAXN], tmp[MAXN], _buc[MAXN + 1], *buc = _buc + 1;
    std::fill(buc - 1, buc + n, 0);
    for (int i = 0; i < n; i++) buc[a[i]]++;
    for (int i = 0; i < n; i++) buc[i] += buc[i - 1];
    for (int i = 0; i < n; i++) rk[i] = buc[a[i] - 1];

    for (int t = 1; t < n; t *= 2) {
      for (int i = 0; i < n; i++) fir[i] = rk[i], sec[i] = i + t < n ? rk[i + t] : -1;

      std::fill(buc - 1, buc + n, 0);
      for (int i = 0; i < n; i++) buc[sec[i]]++;
      for (int i = 0; i < n; i++) buc[i] += buc[i - 1];
      for (int i = 0; i < n; i++) tmp[n - buc[sec[i]]--] = i;

      std::fill(buc - 1, buc + n, 0);
      for (int i = 0; i < n; i++) buc[fir[i]]++;
      for (int i = 0; i < n; i++) buc[i] += buc[i - 1];
      for (int i = 0; i < n; i++) sa[--buc[fir[tmp[i]]]] = tmp[i];

      for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (!i) rk[sa[i]] = 0;
        else if (fir[sa[i]] == fir[sa[i - 1]] && sec[sa[i]] == sec[sa[i - 1]]) rk[sa[i]] = rk[sa[i - 1]];
        else rk[sa[i]] = rk[sa[i - 1]] + 1;
      }
    }

    for (int i = 0, k = 0; i < n; i++) {
      if (!rk[i]) continue;
      int j = sa[rk[i] - 1];
      if (k) k--;
      while (i + k < n && j + k < n && s[i + k] == s[j + k]) k++;
      ht[rk[i]] = k;
    }

#ifdef DBG
    printf("build: %s\n", s);
    for (int i = 0; i < n; i++) printf("%d%c", sa[i], i == n - 1 ? '\n' : ' ');
    for (int i = 0; i < n; i++) printf("%d%c", rk[i], i == n - 1 ? '\n' : ' ');
    for (int i = 0; i < n; i++) printf("%d %s\n", ht[i], &s[sa[i]]);
#endif

    for (int i = 0; i < n; i++) st[i][0] = ht[i];
    for (int j = 1; (1 << j) < n; j++) {
      for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (i + (1 << (j - 1)) < n) st[i][j] = std::min(st[i][j - 1], st[i + (1 << (j - 1))][j - 1]);
        else st[i][j] = st[i][j - 1];
      }
    }
    for (int i = 0; i <= n; i++) {
      int x = 0;
      while ((1 << x) <= i) x++;
      log[i] = x - 1;
    }
  }

  int rmq(const int l, const int r) {
    if (l == r) return st[l][0];
    else {
      const int t = log[r - l];
      return std::min(st[l][t], st[r - (1 << t) + 1][t]);
    }
  }

  int lcp(const int i, const int j) {
    if (i == j) return n - i;
    int a = rk[i], b = rk[j];
    if (a > b) std::swap(a, b);
    return rmq(a + 1, b);
  }
} sa1, sa2;

int main() {
  static char buf[MAXN];
  scanf("%s", buf);
  const int n1 = strlen(buf);
  buf[n1] = '
;
  scanf("%s", buf + n1 + 1);
  const int n2 = strlen(buf + n1 + 1);
  sa1.build(buf, n1 + 1 + n2);

  scanf("%s", buf + n1 + 1);
  const int n3 = strlen(buf + n1 + 1);
  // sa2.build(buf, n1 + 1 + n3);

  t.insert(buf + n1 + 1, buf + n1 + 1 + n3);
  t.build();

  static bool match[MAXN];
  t.exec(buf, buf + n1, match);

  static int nextMatch[MAXN];
  for (int i = n1 - 1, x = INT_MAX; i >= 0; i--) {
    if (match[i]) x = i;
    nextMatch[i] = x == INT_MAX ? INT_MAX : x - i + n3 - 1;
  }

#ifdef DBG
  puts("KMP:");
  buf[n1] = '\0';
  for (int i = 0; i < n1; i++) printf("%d %s\n", nextMatch[i], &buf[i]);
#endif

  static int l[MAXN], r[MAXN];
  for (int i = 1, x = -1; i < n1 + n2 + 1; i++) {
    if (sa1.sa[i] < n1) l[i] = x;
    else if (sa1.sa[i] > n1) x = i;
  }
  for (int i = n1 + n2 + 1 - 1, x = -1; i >= 1; i--) {
    if (sa1.sa[i] < n1) r[i] = x;
    else if (sa1.sa[i] > n1) x = i;
  }

#ifdef DBG
  for (int i = 1; i < n1 + n2 + 1; i++) {
    if (sa1.sa[i] < n1) printf("l[%d] = %d\n", i, l[i]);
    if (sa1.sa[i] < n1) printf("r[%d] = %d\n", i, r[i]);
  }
#endif

  int ans = 0;
  for (int i = 1; i < n1 + n2 + 1; i++) {
    if (sa1.sa[i] > n1) continue;
    int x;
    if (l[i] != -1) {
      x = sa1.lcp(sa1.sa[l[i]], sa1.sa[i]);
      x = std::min(x, nextMatch[sa1.sa[i]]);
      if (x) {
        ans = std::max(ans, x);
#ifdef DBG
        printf("%d\n", x);
#endif
      }
    }
    if (r[i] != -1) {
      x = sa1.lcp(sa1.sa[r[i]], sa1.sa[i]);
      x = std::min(x, nextMatch[sa1.sa[i]]);
      if (x) {
        ans = std::max(ans, x);
#ifdef DBG
        printf("%d\n", x);
#endif
      }
    }
  }

  printf("%d\n", ans);

  return 0;
}