「BZOJ 3376」Cube Stacking - 带权并查集

约翰和贝茜在玩一个方块游戏。编号为 个方块正放在地上.每个构成一个立方柱。

游戏开始后,约翰会给贝茜发出 个指令。指令有两种:

 1. 移动:将包含 的立方柱移动到包含 的立方柱上;
 2. 统计:统计名含 的立方柱中,在 下方的方块数目。

写个程序帮贝茜完成游戏。

链接

BZOJ 3376

题解

带权并查集,以每堆方块最下面的方块为并查集的树根,记录每堆方块最上面的方块编号,每次合并将 块的根的父节点置为 所在堆最上面的方块。记 为从 (包含)到 的父节点(不包含)之间的方块数量。每次查询将 取一个前缀和即可。

注意路径压缩时的处理。

代码

#include <cstdio>

const int MAXN = 300000;

struct UFS {
  int f[MAXN + 1], d[MAXN + 1], h[MAXN + 1];

  void init(int n) {
    for (int i = 1; i <= n; i++) f[i] = i, h[i] = i;
  }

  int find(int x) {
    if (f[x] == x) {
      return x;
    }
    int y = find(f[x]);
    // printf("d[%d] = %d\n", x, d[x]);
    d[x] += d[f[x]];
    f[x] = y;
    // h[x] = h[y];
    return y;
  }

  void merge(int fa, int ch) {
    // printf("merge %d to %d\n", ch, fa);
    h[find(fa)] = h[find(ch)];
    f[ch] = fa;
    d[ch] = 1;
  }
} ufs;

int main() {
  ufs.init(MAXN);

  int m;
  scanf("%d", &m);
  while (m--) {
    char s[2];
    scanf("%s", s);
    if (*s == 'M') {
      int x, y;
      scanf("%d %d", &x, &y);
      ufs.merge(ufs.h[ufs.find(y)], ufs.find(x));
    } else {
      int x;
      scanf("%d", &x);
      ufs.find(x);
      printf("%d\n", ufs.d[x]);
    }
  }

  return 0;
}