「BZOJ 2296」随机种子 - 数论基础

给定一个数 ),求一个数 满足:

 1. 的十进制表示中包含 0 ~ 9 的所有数;

链接

BZOJ 2296

题解

做这题需要有点数论基础,构造方法并不难,首先为了满足性质 1,我们可以令 n 的十进制表示中的前 10 位为 ,这样我们只需要考虑后 6 位即可。

,想象我们通过若干次减法把 减到了 ,所以我们只要令 即可。

注意 0 的特判。

代码

#include <cstdio>

const int MAXT = 100;
const int MAXX = 1e6;

int main() {
  int t;
  scanf("%d", &t);

  long long base = 9876543210 * 1e6;
  for (int i = 0; i < t; i++) {
    int x;
    scanf("%d", &x);
    printf("%lld\n", x == 0 ? -1LL : base + (x - base % x));
  }

  return 0;
}