「APIO2012」Dispatching - 左偏树

给定一棵 个点的有根树,每个点有两个属性 ,现在你要指定一个点 ,并在 的子树内选取若干点(可以选取 自己),使得这些点的 的和不超过 ,而一个选取方案的价值为选取人数 ,求选取方案的最大价值。

链接

BZOJ 2809

题解

坑。

代码

#include <cstdio>
#include <queue>

const int MAXN = 100000;

struct LeftTree
{
  LeftTree *lc, *rc;
  long long dist, sum, x, size;

  LeftTree(long long x) : lc(NULL), rc(NULL), dist(0), sum(x), x(x), size(1) {}

  // 维护 size 和 sum
  void maintain()
  {
    size = (lc ? lc->size : 0) + (rc ? rc->size : 0) + 1;
    sum = (lc ? lc->sum : 0) + (rc ? rc->sum : 0) + x;
  }

  // 合并 a、b 两棵左偏树,将 a 作为根返回
  static LeftTree *merge(LeftTree *a, LeftTree *b)
  {
    if (!a) return b;
    if (!b) return a;
    if (a->x < b->x) std::swap(a, b); // 保证根 >= 儿子

    // 递归合并右子树
    a->rc = merge(a->rc, b);

    // 如果右儿子距离更大了,需要交换左右儿子
    if (!a->lc || a->lc->dist < a->rc->dist) std::swap(a->lc, a->rc);

    // 计算新根的距离
    a->dist = a->rc ? a->rc->dist + 1 : 0;
    a->maintain();

    return a;
  }
};

struct Node
{
  struct Edge *e;
  long long c, l;
  LeftTree *lt;
} N[MAXN + 1], *seq[MAXN + 1]; // 记录 BFS 序

struct Edge
{
  Node *s, *t;
  Edge *next;

  Edge(Node *s, Node *t) : s(s), t(t), next(s->e) {}
};

inline void addEdge(int s, int t)
{
  N[s].e = new Edge(&N[s], &N[t]);
}

inline void bfs()
{
  std::queue<Node *> q;
  q.push(&N[1]);

  int cnt = 0;
  while (!q.empty()) {
    Node *v = q.front();
    q.pop();

    // 记录 BFS 序
    seq[++cnt] = v;

    for (Edge *e = v->e; e; e = e->next)
    {
      q.push(e->t);
    }
  }
}

int main()
{
  int n;
  long long m;
  scanf("%d %lld", &n, &m);

  for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
    int fa;
    scanf("%d", &fa);
    if (fa) addEdge(fa, i);

    scanf("%lld %lld", &N[i].c, &N[i].l);

    // 创建左偏树
    N[i].lt = new LeftTree(N[i].c);
  }

  bfs();

  long long ans = 0;
  for (int i = n; i >= 1; i--)
  {
    Node *v = seq[i];

    // 将所有子节点加入
    for (Edge *e = v->e; e; e = e->next)
    {
      v->lt = LeftTree::merge(v->lt, e->t->lt);
    }

    // 删除最大的节点,直到总和 <= M
    while (v->lt->sum > m) v->lt = LeftTree::merge(v->lt->lc, v->lt->rc);

    ans = std::max(ans, v->lt->size * v->l);
  }

  printf("%lld\n", ans);

  return 0;
}