「AHOI2014」支线剧情 - 费用流

游戏中有 个剧情点,由 编号,第 个剧情点可以经过不同的支线剧情,前往 种不同的新的剧情点。当然如果为 ,则说明 号剧情点是游戏的一个结局了。

开始处在 号剧情点。任何一个剧情点都是从 号剧情点可达的。从任意剧情点出发,都不能再回到这个剧情点。要想回到之前的剧情点,唯一的方法就是开始新的游戏,回到 号剧情点。可以在任何时刻退出游戏并重新开始。求花费最少的时间,看完所有不同的支线剧情。

链接

BZOJ 3876

题解

题目是一个这样的模型:给出一个带权 DAG,从每个点均可回到 1 号点且不需要花费,求从 1 号点出发遍历整个 DAG 的最小花费。

建立有上下界的费用流模型。

对于原图中的每条边 ,转化为 表示可以经过一次或多次这条边。对于不是 号点的任意一点 ,连接 表示在任意一点可无限次回到 号点。

考虑去掉容量下界,对于原图中的每条边 ,连接 ,表示这条边至少被走一次,连接 表示把从源点强行流给 的流量补给汇点。

实际上, 类型的边是可以合并的,实现时只需要连边

代码

#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <climits>
#include <queue>
#include <algorithm>

const int MAXN = 300;
const int MAXK = 50;

struct Node;
struct Edge;

struct Node {
  Edge *e, *in;
  int f, d;
  bool q;
} N[MAXN + 2];

struct Edge {
  Node *s, *t;
  int f, c, w;
  Edge *next, *r;

  Edge(Node *const s, Node *const t, const int c, const int w) : s(s), t(t), f(0), c(c), w(w), next(s->e) {}
};

template <typename T, size_t SIZE>
struct MemoryPool {
  char buf[SIZE * sizeof(T)], *cur;

  MemoryPool() : cur(buf) {}

  T *alloc() {
    if (cur == buf + (SIZE * sizeof(T))) return (T *)malloc(sizeof(T));
    else {
      char *p = cur;
      cur += sizeof(T);
      return (T *)p;
    }
  }
};

MemoryPool<Edge, MAXN * MAXK * 5> pool;
inline void addEdge(const int s, const int t, const int c, const int w) {
  N[s].e = &(*(pool.alloc()) = Edge(&N[s], &N[t], c, w));
  N[t].e = &(*(pool.alloc()) = Edge(&N[t], &N[s], 0, -w));
  N[s].e->r = N[t].e, N[t].e->r = N[s].e;
}

inline void edmondskarp(const int s, const int t, const int n, int &flow, int &cost) {
  flow = cost = 0;
  while (1) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      N[i].q = false;
      N[i].in = NULL;
      N[i].f = 0;
      N[i].d = INT_MAX;
    }

    N[s].f = INT_MAX, N[s].d = 0;
    std::queue<Node *> q;
    q.push(&N[s]);

    while (!q.empty()) {
      Node *v = q.front();
      q.pop();
      v->q = false;

      for (Edge *e = v->e; e; e = e->next) {
        if (e->f < e->c && e->t->d > v->d + e->w) {
          e->t->d = v->d + e->w;
          e->t->in = e;
          e->t->f = std::min(v->f, e->c - e->f);
          if (!e->t->q) {
            e->t->q = true;
            q.push(e->t);
          }
        }
      }
    }

    if (N[t].d == INT_MAX) return;

    for (Edge *e = N[t].in; e; e = e->s->in) {
      e->f += N[t].f;
      e->r->f -= N[t].f;
    }

    flow += N[t].f, cost += N[t].d * N[t].f;
  }
}

int n;

int main() {
  scanf("%d", &n);

  const int s = 0, t = n + 1;
  for (int u = 1, k; u <= n; u++) {
    scanf("%d", &k);

    for (int j = 0, v, w; j < k; j++) {
      scanf("%d %d", &v, &w);

      addEdge(u, v, INT_MAX, w);
      addEdge(s, v, 1, w);
    }

    addEdge(u, t, k, 0);
    if (u != 1) addEdge(u, 1, INT_MAX, 0);
  }

  int flow, cost;
  edmondskarp(s, t, n + 2, flow, cost);

  printf("%d\n", cost);

  return 0;
}